Nieszawa, kujawsko-pomorskie

Obiekt | 31 600 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-07-2020 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój s. 103, odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy ul. Sienkiewicza 5, 87-730 Nieszawa, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w Nieszawie przy ul. Sienkiewicza 5 stanowiąca działkę gruntu o nr 528/1 o pow. 0,0063 ha. ,zabudowana budynkiem handlowym, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 47 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 31 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 740,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CENTRUM W CIECHOCINKU 15 1020 5200 0000 4602 0020 9007.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

135 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 71,80 m2 | 2 piętro

  • cena: 135 000 zł
  • 1 880 za m2
Image things

Tuczno, kujawsko-pomorskie

189 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 189 000 zł
  • 189 000 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

1 950 667 zł | 1 150,70 m2

  • cena: 1 950 667 zł
  • 1 695 za m2