Jasło, podkarpackie

1 448 400 zł | Obiekt | 1 346,75 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Paweł Sojka Kancelaria Komornicza nr IV w Jaśle na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2020 r o godz. 10 00 w Sądzie Rejonowym w Jaśle przy ul. Armii Krajowej 3, w sali nr 113 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków i urządzeń na niej posadowionych oznaczonego numerem ewidencyjnym 119/10 położonego w miejscowości: Jasło, Obręb 3 - Błonie, należącego do dłużnika:xxo.o. w Jaśle, mającego urządzoną księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaśle. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do: 04-12-2089 r. Nieruchomość stanowi: zabudowana działka o powierzchni 0,7639 ha zlokalizowana w terenach magazynów, baz i składów, o kształcie prostokąta, pełne uzbrojenie w sieci doprowadzające media. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są: warsztat naprawczy (pow. użyt. 1346,75m2), dyspozytornia (pow. użyt. 36,89m2), magazyn (pow. użyt. 19,73 m2). Dojazd do nieruchomości jest możliwy drogą wewnętrzną prowadzącą do ul. Towarowej, z której jest bezpośredni wjazd na drogę krajową nr 28. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.931.200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.448.400,00 zł. Wylicytowana kwota zostanie powiększona o 23 % podatku VAT. Kwoty podane w obwieszczeniu nie obejmują podatku od towarów i usług. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 193.120,00 zł w gotówce, w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaśle: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 73 1600 1462 1839 1532 3000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tych też dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Jaśle. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku osobistego i na rzecz majątku osobistego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek osobisty. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Jasło, podkarpackie

204 000 zł | Mieszkanie | 60,35 m2

  • cena: 204 000 zł
  • 3 380 za m2
Image things

Jasło, podkarpackie

1 750 000 zł | Obiekt | 924,00 m2

  • cena: 1 750 000 zł
  • 1 894 za m2
Image things

Jasło, podkarpackie

192 497 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 192 497 zł
  • 192 497 za m2