Paczków, opolskie

Obiekt | 761 266 zł | 1 158,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 761 266 zł
 • Miasto: Paczków
 • Powierzchnia: 1 158,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 657 zł
 • Ulica: Pocztowa 11
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 76 127 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 62419X146185301
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-13 - Co to znaczy?

Opis

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A,

Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1,

NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 575 920,52 PLN wniesiony w całościZAPRASZA

do składania pisemnych ofert na zakup nieruchomości położonej

w Paczkowie przy ul. Pocztowej 11Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 434/3, k.m. 1, obręb 0001, o pow. 0,2334 ha wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli.Nieruchomość położona jest w Paczkowie, przy ul. Pocztowej nr. 11 w powiecie nyskim, w województwie opolskim.Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr XXXX/XXXXXXXX/X, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa od kwoty 761 266, 00 PLN netto, (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.Wadium wynosi 76 127,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem zł. 00/100).Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 13.07.2020 r. do godz. 8:00, do kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Oleskiej 3, 45-052 Opole.Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.Postępowanie ofertowe odbędzie się w dniu 13.07.2020 r., o godz. 9:00 w siedzibie Spółki Oddziału Opole przy ul. Waryńskiego nr 1 (pokój nr 308).Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77/889 75 44, kom. 516 110 178 oraz osobiście w pok. nr 110 w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej nr 2, w dniach od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r., w godz. od 8:00 do 14:00 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku).Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o warunkach przetargu zostały udostępnione na stronach internetowych: www.tauron-dystrybucja.pl oraz www.tauron-nieruchomosci.pl

Image things

Opole, opolskie

110 325 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,05 m2 | 10 piętro

 • cena: 110 325 zł
 • 2 505 za m2
Image things

Nysa, opolskie

131 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 61,75 m2 | 1 piętro

 • cena: 131 000 zł
 • 2 121 za m2
Image things

Bernacice, opolskie

12 667 zł | 20,25 m2

 • cena: 12 667 zł
 • 626 za m2