Górki, podkarpackie

99 845 zł | Dom | 105,18 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-08-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy ,Górki, 39-305 Borowa, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górki, gm. Borowa, oznaczonej działką ewidencyjną nr 908/4, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Działka ewidencyjna nr 908/4 o powierzchni 0,30ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 105,18m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 200,00m2 Suma oszacowania wynosi 149 768,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 99 845,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 976,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lipie, podkarpackie

4 104 zł | Działka |

  • cena: 4 104 zł
Image things

Tarnobrzeg, podkarpackie

51 500 zł | Działka |

  • cena: 51 500 zł
Image things

Lubaczów, podkarpackie

46 800 zł | Działka |

  • cena: 46 800 zł