Bielsk Podlaski, podlaskie

59 876 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Łukasz Ignatowicz

Kancelaria Komornicza, ul. Mikołaja Kopernika 5, Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. 857305155 / fax. 857305155

Sygnatura: Km 100/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Łukasz Ignatowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-08-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: xx, położonego przy ul. Dubiażyńska 4/1A, 17-100 Bielsk Podlaski, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokalu mieszkalnego składającego się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z ubikacją o pow. 33,90m2 z przynależną piwnicą o pow. 7,29m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej 5204/74480

Suma oszacowania wynosi 79 835,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 876,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 983,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku Podlaskim 54 1240 5253 1111 0010 5382 8298.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Łukasz Ignatowicz


Image things

Bielsk Podlaski, podlaskie

777 500 zł | Działka |

  • cena: 777 500 zł
Image things

Bielsk Podlaski, podlaskie

5 600 zł | Garaż | 15,60 m2

  • cena: 5 600 zł
  • 359 za m2
Image things

Bielsk Podlaski, podlaskie

5 900 zł | Garaż | 15,29 m2

  • cena: 5 900 zł
  • 386 za m2