Grajewo, podlaskie

450 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-08-2020 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie z siedzibą przy Kolejowa 1, 19-200 Grajewo, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy , 19-200 Grajewo, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntową składającą się z działek nr 877/11, 877/7 i 878/20 o łącznej pow. 0,0149 ha. nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym w zabudowie bliźniaczej. W dziale I-SP związane z nieruchomością jest służebność gruntowa przejazdu i przechodu na działce nr 878/19 w pasie ziemi o szerokości 3 m bieżących licząc szerokość od strony sąsiedniej działki nr 878/12 w kierunku działki nr 878/18 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętej KW nr 30217

Suma oszacowania wynosi 675 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 450 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 66 1020 1332 0000 1802 0037 3423.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grajewie mieszczącym się pod adresem: Kolejowa 1, Grajewo, 19-200 Grajewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Grajewo, podlaskie

668 000 zł | Lokal Użytkowy | 827,55 m2

  • cena: 668 000 zł
  • 807 za m2