Boratyn, podkarpackie

Dom | 30 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 30 000 zł
 • Miasto: Boratyn
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 30 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 500 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 62022X145255527
 • Termin wpłaty wadium: 2020-06-25 - Co to znaczy?

Opis

WÓJT GMINY CHŁOPICE
ogłasza I przetarg ustny - nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chłopice, położonej w obrębie ewidencyjnym BORATYN, wyszczególnionej w wykazie z dnia 06.04.2020 r. pod L.p. 2.
Przedmiotem
sprzedaży będzie: Zabudowana, nieobciążona nieruchomość położona
w strefie pośredniej wsi i gminy, w przysiółku Boratyn - parcelacja. Oznaczona w operacie ewidencji
gruntów i budynków wsi Boratyn jako działka nr 629/45 o pow. 0,3032 ha, objęta KW XXXX/XXXXXXXX/X. Przedmiotowa działka zabudowana jest drewnianym, jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, w złym stanie technicznym, wybudowanym ze środków osób trzecich. Na podstawie złożonego do Starosty Jarosławskiego w dniu 17.05.2018 r. wniosku o znaku: RG.6741.1.2018 dot. zgłoszenia robót rozbiórkowych, ww. budynek znajdujący się na działce nr 629/45 w Boratynie przewidziany jest do rozbiórki. Wartość budynku mieszkalnego
określona w operacie szacunkowym
sporządzonym w dniu 12.03.2020 r. przez uprawnionego
rzeczoznawcę majątkowego wynosi 0,00 złotych. Kształt działki regularny. Częściowo porośnięta jest
trawą, drzewkami owocowymi i ozdobnymi. Od strony północnej bezpośrednio przylega
do asfaltowej drogi gminnej Nr 111456R relacji Boratyn-Dobkowice. Od strony wschodniej graniczy
z utwardzoną drogą wewnętrzną. Część zachodnia i południowa działki ogrodzona jest ogrodzeniem
nietrwałym (drewniane słupki, siatka leśna), wykonanym bez wiedzy i zgody właściciela tj. Gminy
Chłopice przez osobę fizyczną. W dniu 29.03.2017 r. Wójt Gminy Chłopice wystosował pismo do ww. osoby fizycznej o rozebranie i uprzątnięcie nielegalnie wybudowanego ogrodzenia części
przedmiotowej działki. Działka nr 629/45 położona jest w terenie uzbrojonym
w urządzenia
infrastruktury
technicznej, tj. sieci: energetyczną,
gazową, wodociągową, kanalizacyjną
i telekomunikacyjną. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa, jednorodzinna, oraz teren
upraw rolnych. Przebieg granic widoczny. Według oznaczenia klas i użytków w operacie ewidencji
gruntów i budynków wsi Boratyn, działka ta sklasyfikowana jest jako: Rilla-0,0652 ha, Psill- 0,1271 ha i Br/Psill-0,1109 ha. W „Studium”, działka położona jest w terenach określonych jako: (częściowo) - Rolnicza przestrzeń produkcyjna oraz (częściowo) - Zabudowa zlokalizowana na obszarach
o korzystnych warunkach klimatycznych dla osadnictwa. Nieruchomość objęta jest postępowaniem
scaleniowym, wszczętym postanowieniem Starosty Jarosławskiego z dnia 08.10.2018 r. o znaku: GKN.6822.67.2017.
• Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł.
• Wadium: 1 500,00 zł.
UWAGA:
• Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów
i usług” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106) ww. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chłopice utracił moc prawną z dniem 31.12.2003 r. Dla przedmiotowej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Termin wnoszenia opłat: Przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży. Termin zagospodarowania nieruchomości: Po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu
2 lipca 2020 r. o godzinie 1000
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHŁOPICACH mieszczącej się przy budynku Urzędu Gminy w Chłopicach
Warunkiem uczestnictwa i przystąpienia do przetargu jest wniesienie opłaty należnego
wadium w formie pieniądza, przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy w Chłopicach nr 64 9091 0009 2001 0000 0172 0003 lub gotówką w kasie Urzędu
Gminy Chłopice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2020 r. (tj. czwartek).
Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu środków na ww. nr konta. Wadium wpłacone
przez uczestnika który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia
się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika który przetarg wygrał, wpłacone przez niego
wadium podlega przepadkowi na rzecz Gminy Chłopice. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później, niż w terminie 3 dni roboczych od dnia
odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub
zakończenia przetargu wynikiem
negatywnym.
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu na sprzedaż nieruchomości biorą w nim udział osobiście lub przez
ustanowionych pełnomocników. Przed przystąpieniem do przetargu, zainteresowany uczestnik przetargu powinien zapoznać się z przedmiotem przetargu - położeniem nieruchomości w terenie.
Ewentualne koszty związane z okazaniem przebiegu granic nieruchomości w terenie oraz koszty
notarialne związane ze sporządzeniem umowy kupna – sprzedaży przedmiotowych nieruchomości
ponosi w całości ich nabywca.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja o ewentualnym odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach - II piętro, pok. Nr 24,
lub tel. (16) 624-00-00 wewn. 24.
ew
AMIN WAKT
U n
drzej Homa
Otrzymuja:
1. Sołtys wsi: Boratyn (celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz podania do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty). 2. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Chłopice: www.bip.chlopice.pl 3. Strona internetowa Urzędu Gminy Chłopice: www.chlopice.pl 4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Chłopice. 5. A/a
Potwierdzam odbiór niniejszego ogłoszenia:

Image things

Przemyśl, podkarpackie

85 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 47,04 m2

 • cena: 85 000 zł
 • 1 807 za m2
Image things

Sanok, podkarpackie

2 150 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 2 150 000 zł
 • 2 150 000 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

2 500 000 zł | 1 014,58 m2

 • cena: 2 500 000 zł
 • 2 464 za m2