Chełmża, kujawsko-pomorskie

Obiekt | 68 250 zł | 154,31 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2020 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika:xx, położonej przy Dworcowa 32, 87-140 Chełmża, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 154,31 m2, zabudowy 162 m2, 1 kondygnacja , brak podpiwniczenia, kontenerową trafostacją energetyczną SN/NN oraz budynkiem w budowie na etapie stanu surowego o powierzchni zabudowy 54 m2, będącej własnością dłużnika: xx Dostęp do drogi publicznej zapewnia udział w działce 12/12 oraz wydzielona służebność drogowa na działkach 12/23-12/26.

Suma oszacowania wynosi 91 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 100,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Toruniu mieszczącym się pod adresem: Młodzieżowa 31, Toruń, 87-100 Toruń.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Chełmża, kujawsko-pomorskie

304 425 zł | 641,50 m2

  • cena: 304 425 zł
  • 475 za m2
Image things

Chełmża, kujawsko-pomorskie

285 975 zł | 692,07 m2

  • cena: 285 975 zł
  • 413 za m2
Image things

Chełmża, kujawsko-pomorskie

53 505 zł | 80,42 m2

  • cena: 53 505 zł
  • 665 za m2