Grodzisk Wielkopolski, wielkopolskie

Obiekt | 72 645 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Krzysztof Łysiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-06-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z siedzibą przy Żwirki i Wigury 3, 62-065 Grodzisk wielkopolski, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Nowy Świat , 62-065 Grodzisk Wielkopolski, dla której SĄD REJONOWY GRODZISK WLKP. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow, 662m2. Działka nr 285/9 jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, od strony ulicy Nowy Świat parkanem z elementów betonowych, bez bramy, od strony działek 284 i 285/7 również parkanem z elementów betonowych (częściowo). Na terenie działki są fundamenty budynku mieszkalnego i gospodarczego wybudowane w latach 2010/2011.Uzbrojenie dostępne w ulicy: energia elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna oraz sieć gazowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej płytami betonowymi.

Suma oszacowania wynosi 96 860,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 645,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 686,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/NOWY TOMYŚL 93 1020 4144 0000 6802 0006 9849.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

[/JEZELI]W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Grodzisk Wielkopolski, wielkopolskie

85 988 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,41 m2

  • cena: 85 988 zł
  • 2 428 za m2