Przeźmierowo, wielkopolskie

Obiekt | 115 275 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc w zw. z 10136 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości


16-06-2020 o godzinie 11:00

w Kancelarii Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosza Guzika
ul. Kochanowskiego 4/6, Poznań
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, położonej w Przeźmierowie, powiat poznański, gmina Tarnowo Podgórne, obręb ewidencyjny Przeźmierowo, jednostka ewidencyjna Tarnowo Podgórne, arkusz mapy 14, składająca się z działek gruntu o numerach 577/7 (o powierzchni 450 m2) i 577/10 (o powierzchni 604 m2), dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X. Działki nr 577/7 oraz 577/10 tworzą funkcjonalną całość, o łącznej powierzchni 1.054 m2. Zostały całkowicie ogrodzone murowanym ogrodzeniem z elementów drobnowymiarowych oraz otynkowanym tynkiem cementowo-wapiennym. Częściowo od strony południowej działki nie są ogrodzone. W części tylnej nieruchmości działka nr 577/10 utwardzona jest płytami betonowymi. W części centralnej działek mieści się oczko wodne. W części frontowej nieruchomości znajduje się niedokończona budowa basenu, którego powierzchnia zabudowy wynosi 39m2. Na działce nr 577/10, przy jej południowej granicy mieści się budynek garażowy dwustanowiskowy. Nieruchomość jest połączona funkcjonalnie instalacjami oraz poprzez sposób ich wykorzystania z nieruchomością sąsiadującą ujawnioną w KW nr XXXX/XXXXXXXX/X Udział w wysokości 43/100 części nieruchomości jest obciążony następującymi prawami, które - po przysądzeniu własności na rzecz nabywcy - pozostaną w mocy bez zaliczenia ich wartości na cenę nabycia: - prawo dożywotniego i nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na rzecz xx - prawo dożywotniego i nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na rzecz Axx; - prawo dożywotniego i nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na rzecz xx; Prawo dożywotniego użytkowawania nieruchomości ustanowione na rzecz xx nie jest ujawnione w księdze wieczystej KW XXXX/XXXXXXXX/X, w związku z czym nie przysługuje mu pierwszeństwo przed hipoteką obciążającą nieruchomość - po przysądzeniu własności na rzecz nabywcy nie pozostanie w mocy.


Suma oszacowania wynosi 153 700,00 zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 275,00 zł.
Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę. Nabywca zobowiązany jest zapłacić w kasie kancelarii, natychmiast po udzieleniu mu przybicia, przynajmniej jedną piątą wylicytowanej ceny (20%), przy czym reszta wylicytowanej ceny płatna jest do rąk komornika najpóźniej do godziny dwunastej następnego dnia roboczego. Isnieje także możliwość zapłaty całej wylicytowanej ceny bezpośrednio po udzieleniu przybicia.

W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość, do której przysługuje będące przedmiotem licytacji prawo oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym w kancelarii komornika. Operat zawiera bliższe informacje dotyczące nieruchomości, dokumentację fotograficzną oraz mapy i dokumentację geodezyjną.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Bartosz Guzik

Komornik Sądowy

Image things

Kuźnica, Kuźnica

75 450 zł | 1,00 m2

  • cena: 75 450 zł
  • 75 450 za m2
Image things

Górka Duchowna, wielkopolskie

108 525 zł | Dom | 143,31 m2

  • cena: 108 525 zł
  • 757 za m2
Image things

Sompolno, wielkopolskie

110 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 110 000 zł
  • 110 000 za m2