Przeźmierowo, wielkopolskie

Dom | 228 225 zł | Dom | 186,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc w zw. z 10136 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości


16-06-2020 o godzinie 10:00

w Kancelarii Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosza Guzika
ul. Kochanowskiego 4/6, Poznań
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przeźmierowo, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, obręb ewidencyjny Przeźmierowo, arkusz mapy 14, numery działek 580/9 i 580/10 (według treści księgi wieczystej działka nr 580/5), dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW XXXX/XXXXXXXX/X, o powierzchni 347,00 m2. Nieruchomość zabudowana jest prawym segmentem budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi (parter i piętro) o powierzchni użytkowej 186,40m2. Nieruchomość obciążona jest następującymi prawami, które - po przysądzeniu własności na rzecz nabywcy - pozostaną w mocy bez zaliczenia ich wartości na cenę nabycia: - prawo dożywotniego i nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na rzecz xx- prawo dożywotniego i nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na rzecz xx); Prawo dożywotniego użytkowawania nieruchomości ustanowione na rzecz xx nie jest ujawnione w księdze wieczystej KW XXXX/XXXXXXXX/X, w związku z czym nie przysługuje mu pierwszeństwo przed hipoteką obciążającą nieruchomość - po przysądzeniu własności na rzecz nabywcy nie pozostanie w mocy.


Suma oszacowania wynosi 304 300,00 zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 228 225,00 zł.
Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę. Nabywca zobowiązany jest zapłacić w kasie kancelarii, natychmiast po udzieleniu mu przybicia, przynajmniej jedną piątą wylicytowanej ceny (20%), przy czym reszta wylicytowanej ceny płatna jest do rąk komornika najpóźniej do godziny dwunastej następnego dnia roboczego. Isnieje także możliwość zapłaty całej wylicytowanej ceny bezpośrednio po udzieleniu przybicia.

W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość, do której przysługuje będące przedmiotem licytacji prawo oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym w kancelarii komornika. Operat zawiera bliższe informacje dotyczące nieruchomości, dokumentację fotograficzną oraz mapy i dokumentację geodezyjną.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Bartosz Guzik

Komornik Sądowy

  • cena: 837 950 zł
  • 1 401 za m2
Image things

Krzywosądów, wielkopolskie

331 500 zł | Mieszkanie | 131,75 m2

  • cena: 331 500 zł
  • 2 516 za m2
  • cena: 837 950 zł
  • 1 401 za m2