Nowy Staw, pomorskie

Obiekt | 595 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 595 000 zł
 • Miasto: Nowy Staw
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 595 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 59 500 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 60824X142449811
 • Termin wpłaty wadium: 2020-06-25 - Co to znaczy?

Opis

Aukcja (licytacja) w dniu 30 czerwca 2020 r. na sprzedaż nieruchomości położonej
w Nowym Stawie, woj. pomorskie – działka nr 2/33 o pow. 0,7740 ha.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza aukcję (licytację) na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego, położonej w Nowym Stawie,
powiat malborski, województwo pomorskie.
1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT AUKCJI

1.1. Organizatorem aukcji jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, BDO: 000009141 (dalej: „Organizator Aukcji” lub „Spółka”). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oświadcza, że posiada status dużegoprzedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2019.118 ze zmianami).

1.2. Przedmiotem aukcji jest:
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nowy Staw, obręb ewidencyjny 5-Nowy Staw [Nr 0005], gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 2/33 o pow. 0,7740 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X, wraz z prawem własności budynku znajdującego się na tej nieruchomości.

Licytacja odbędzie w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia działalności w Nowym Stawie, przy ul. Mickiewicza 16 w budynku administracyjnym w dniu 30 czerwca 2020 r. o godzinie 13:40.
3.2. Przedmiot aukcji można obejrzeć w Nowym Stawie przy ul. Mickiewicza 16 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 13.00 w okresie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
3.3. Cena wywoławcza wynosi 595.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych brutto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.
3.4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 10.000,00 zł.
3.5. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 59.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) złotych i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej

Image things

Nowy Staw, pomorskie

595 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 595 000 zł
 • 595 000 za m2