Szewce, dolnośląskie

525 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy


Anna Musialska


Kancelaria Komornicza, Św. Jadwigi 7, Trzebnica, 55-100 Trzebnica


tel. 71 310-99-62 / fax.


Sygnatura: Km 721/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 Trzebnica, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja:- nieruchomości należącej do dłużnika: xxx, położonej przy ul. Kolejowa 5B,Szewce, 55-114 Wisznia Mała, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 700 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 525 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 000,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.>Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 28 1020 5226 0000 6402 0450 1730.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Anna MusialskaImage things

Szewce, świętokrzyskie

1 056 150 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 056 150 zł
  • 1 056 150 za m2