Gleszczonek, wielkopolskie

Obiekt | 2 983 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

STADNINA KONI W DOBRZYNIEWIE
SPOLKA 200 DOBRYMISC A L NEROWO
tel. 62 2011 2012 NEGON 520110450 NP 64.00545-36
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Stadniny Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o.
ogłasza ustny - nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami inwentarsko-gospodarczymi,
położonych w miejscowości Gleszczonek, gmina Wyrzysk
1. Položenie nieruchomości - obręb geodezyjny nr 007 Glesno, gmina Wyrzysk,
powiat pilski. 2. Numery działek i ich oznaczenie: 97/1, 97/4, 105. 3. Powierzchnia dzialek i numer księgi wieczystej: 97/1 - 0,1319 ha objęta
KW/XXXX/XXXXXXXX/X; 9714 -2.0733 ha objeta KW/XXXX/XXXXXXXX/X: 105 -
0,0916 ha objęta KW/XXXX/XXXXXXXX/X. 4. Przeznaczenie działek zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz ewentualnym studium uwarunkowani
kierunków zagospodarowania przestrzennego. 5. Budynki i budowle posadowione na działkach wskazanych w punkcie 3
powyżej stanowią budynki inwentarsko-gospodarcze, budowle i urządzenia do hodowli, w skład których wchodzą: - budynek paszarni nr 4/1/46, - budynek porodówki macior nr 4/1/40, - budynek wychowalni knurków nr 4/1/41, - budynek wychowalni loszek nr 4/1/44, - budynek wychowalni macior nr 4/1/35 - budynek wychowalni macior nr 4/1/37, - budynek wychowalni macior nr 4/1/38, - budynek wychowalni warchlaków nr 4/1/42, - chlewnia obiekt 1 nr 4/1/36, - porodówka obiekt 6 nr 4/1/58, - droga z płyt nr 4/2/27, - ogrodzenie nr 4/2/56, - płyta obornikowa nr 4/2/54, - sieć wodociągowa nr 4/2/15, - studnia głębinowa nr 4/2/14, - przepompownia ze zbiornikiem gnojowicy i kanalizacja nr 4/2/55, - budynek hydrofori nr 4/1/15


6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 983 000,00 zł netto (słownie: dwa
miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) + nalezny w
dacie płatności ceny lub jej jakiejkolwiek części (raty) podatek VAT. 7. Płatność ceny sprzedaży na pisemny wniosek Kupującego może być
rozłożona na raty. a) I rata w wysokości 50% wylicytowanej kwoty do dnia podpisania notarialnej
umowy sprzedaży b) Il rata w wysokości 25% wylicytowanej kwoty do dnia 30.06.2021 c) Ill rata w wysokości 25% wylicytowanej kwoty do dnia 30.06.2022 r. W przypadku płatności ceny w ratach w sposób wskazany powyżej niezapłacona część ceny (w pierwszym roku 25% wartości ceny, w drugim roku 25% wartości ceny) podlega stalemu oprocentowaniu w wysokości 5,00% w skali roku do momentu zapłaty całości ceny (ostatniej pełnej raty) przez Kupującego. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat zostaną ponadto naliczone Kupującemu odsetki umowne w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności.
8. W zakresie płatności całości ceny (wszystkich poszczególnych rat), o której
mowa w ust. 6 i 7 powyżej oraz oprocentowania i odsetek umownych Nabywca (zwycięzca przetargu) podda się w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 777 par. 1 pkt 4 lub 5 k.p.c. notarialnej egzekucji (według wyboru organizatora przetargu) z zastrzeżeniem, ze brak płatności którejkolwiek z rat w terminie będzie skutkować natychmiastową wymagalnością wszystkich pozostałych rat wraz z umownymi odsetkami w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności.
Płatność wszystkich pozostałych rat wraz z umownymi odsetkami w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych może zostać zabezpieczona wekslem i deklaracją wekslową do kwoty wylicytowanej powiększonejo podatek vat i odsetki ustawowe oraz oprocentowanie, o którym mowa w ust. 7 powyżej
9. Wysokość wadium w złotych polskich wynosi 50 000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
10. Minimalne postąpienie wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100).11. Przetarg ustny- nieograniczony odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 r. O
godzinie 12.00 w siedzibie Stadniny Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. Dobrzyniewo 23, 89-311 Falmierowo. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić w pieniądzu do kasy tut. Spolki lub na konto Stadniny Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. Santander Bank Polska S.A. 21 1090 1320 0000 0000 3200 7752, najpóźniej na jeden dzień przed przetargiem. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wplywu środków pieniężnych na rachunek Stadniny Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. lub date ich wpłaty do kasy Spółki. Po wygranym przetargu i pozytywnym zweryfikowaniu spełnienia kryteriów wynikających z ustawy o nabyciu kształtowania ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. wraz z póżniejszymi zmianami, nabywca zobowiazany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% jednorazowo wylicytowanej ceny nieruchomości (w razie platności całości ceny od razu) albo zgodnie z harmonogramem spłaty rat w przypadku rozłożenia wylicytowanej kwoty na raty wraz z ewentualnymi odsetkami umownymi i stalym oprocentowaniem z tytułu rozloženia na raty, która winna wpłynąć na konto Stadniny koni w Dobrzyniewie Spólka z o.o. wskazane w punkcie 9 niniejszego Ogłoszenia najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy, przenoszącej prawo własnosci do nieruchomości będących przedmiotem przetargu sporządzonej w formie aktu notarialnego.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży przedmiotu przetargu oraz opłat sądowych związanych z dokonaniem wszelkich wymaganych wpisów w księdze wieczystej wynikających z zawarta umową ponosi w całości nabywca. Niewpłacenie w wyżej wymienionym terminie uzupełnienia do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lubli ewentualnych odsetek umownych i oprocentowania albo odstąpienie od zawarcia umowy w formie notarialnej w terminie wskazanym przez Stadnine Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.. równoznaczne jest z przepadkiem wadium na rzecz Stadniny Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. oraz daje Komisji przetargowej prawo do ogłoszenia kolejnego przetargu z ceną wywoławczą jak w unieważnionym przetargu.
Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. moze uniewaznić przetarg w przypadkach określonych w regulaminie przetargu oraz w razie niestawienia się przez zwycięzcę przetargu do podpisania notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu bądź odmowy jej podpisania przez niego w tym terminie. W tych dwóch ostatnich przypadkach wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu przepada na rzecz Stadniny Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. Wadium takie przepadnie również w sytuacjach przewidzianych w regulaminie przetargu oraz w innych wypadkach przewidzianych w niniejszym ogłoszeniu o przetargu.

Image things

Chodzież, wielkopolskie

399 000 zł | 217,73 m2

  • cena: 399 000 zł
  • 1 833 za m2
Image things

Gniezno, wielkopolskie

123 375 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,92 m2 | Parter

  • cena: 123 375 zł
  • 2 575 za m2
Image things

Budzisław Nowy, wielkopolskie

110 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 110 000 zł
  • 110 000 za m2