Przemyśl, podkarpackie

Obiekt | 2 500 000 zł | 1 014,58 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 2 500 000 zł
 • Miasto: Przemyśl
 • Powierzchnia: 1 014,58 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 2 464 zł
 • Ulica: Grunwaldzka 17
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 250 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 60582X141883047
 • Termin wpłaty wadium: 2020-07-21 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej 17 stanowiącej własność Miasta Przemyśla.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr: 1638
Powierzchnia działki: 0,2164 ha
Obręb: 205 m. Przemyśla
Księga Wieczysta Nr: XXXX/XXXXXXXX/X
Lokalizacja nieruchomości: ul. Grunwaldzka 17 w Przemyślu.
Opis nieruchomości: Działka ma regularny kształt trapezu i płaską powierzchnię. Z trzech stron ograniczona jest ulicami: Grunwaldzką, Świętego Józefa i Księcia Józefa Poniatowskiego. Od strony ulic ogrodzona została metalowym ogrodzeniem oraz drzewkami ozdobnymi. Jej wschodnia część zagospodarowana została jako boisko ziemne.
Nieruchomość zabudowana jest budynkami, które dotychczas pełniły funkcję oświatową. Budynek dydaktyczny został wzniesiony w końcowych latach XIX wieku, w systemie tradycyjnym, jako trzykondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem oraz poddaszem gospodarczym, o łącznej powierzchni użytkowej 1014,58 m2 (parter – 401,6 m2, I piętro 229,98 m2, II piętro – 234,15 m2, piwnica –148,85 m2). Budynek stanowi skrajny element zwartej zabudowy bezpośrednio sąsiadującej z ulicą Grunwaldzką i od strony zachodniej przylega do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Do ww. budynku przylega sala gimnastyczna z tego samego okresu (o powierzchni 149,5 m2) oraz od strony zachodniej przewiązka łącząca obydwa budynki, wybudowana później. Sala gimnastyczna i łącznik są jednokondygnacyjne, bez podpiwniczenia. Budynki wyposażone są w instalacje: elektroenergetyczną, kanalizacyjną, wodociągową, ciepłowniczą (woda ciepła MPEC), telekomunikacyjną, przeciwpożarową.
Budynek dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną wpisane zostały do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod numerem A-989. W związku z tym na właścicielu ciążą obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2020 r., poz. 213), nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla ww. budynków.
Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym uchwałą nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r., działka nr 1638 w obrębie 205 położona jest w Jednostce przestrzennej I.-Stare Miasto, Dzielnicy I.-Stare Miasto i kwartale I.6.‑Zasanie XIX/XX w. Ponadto działka położona jest w obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w strefach ochrony konserwatorskiej „A”, „B”, „C”.
Według ewidencji gruntów i budynków, w skład działki wchodzi w całości użytek „Bi” – inne tereny zabudowane.
Obciążenia nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X uwidoczniony jest wpis dotyczący wpisania nieruchomości do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod numerem rejestru A-989.
Zobowiązania nieruchomości:
w budynku dydaktycznym oraz sali gimnastycznej został wynajęty lokal użytkowy składający się z sześciu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 221,98 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej, na podstawie umowy najmu z dnia 16 grudnia 2019 roku, obowiązującej do dnia 30 czerwca 2020 roku.
część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1638 w obrębie 205, obejmująca grunt o powierzchni 1769,94 m2 została oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod boisko, drogę, rekreację oraz pod budynek i do obsługi budynku, na podstawie umowy dzierżawy z dnia 10 lutego 2020 roku, obowiązującą do dnia 30 czerwca 2020 roku.
W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
Cena wywoławcza nieruchomości: 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony), w tym:
łączna cena budynków: 2 100 000,00 zł
cena gruntu: 400 000,00 zł
Od ceny części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, obliczonej proporcjonalnie od wylicytowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %. Ustalona w przetargu cena nieruchomości pomniejszona o bonifikatę, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Grunwaldzka 17”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 21 lipca 2020 r.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca. Geodezyjne okazanie granic działki nastąpi na koszt Nabywcy.
Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: [email protected] , www.przemysl.pl.

Image things

Przemyśl, podkarpackie

90 000 zł | Mieszkanie | 91,90 m2

 • cena: 90 000 zł
 • 979 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

341 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 341 000 zł
 • 341 000 za m2