Reda, pomorskie

Dom | 287 333 zł | Dom | 223,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-05-2020 o godz. 09:45pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, pokój 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Nowa 40, 84-240 Reda, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 223,40 m2 oraz zabudowa gospodarczo/garażowa. Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy na okres 30 lat, tj. od dnia 01.04.2012 r. do 30.04.2042 r.

Suma oszacowania wynosi 431 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 287 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gdańsku 83 1020 1811 0000 0602 0205 5184.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck od godz. 09:00 do godz. 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Reda, pomorskie

199 725 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 67,79 m2

  • cena: 199 725 zł
  • 2 946 za m2
Image things

Reda, pomorskie

192 800 zł | Mieszkanie | 32,81 m2

  • cena: 192 800 zł
  • 5 876 za m2