Gryfino, zachodniopomorskie

1 600 000 zł | Obiekt | 1 172,13 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zarządu Powiatu w Gryfinie
o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie
Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości zabudowanej, w skład której wchodzi udział 7895/10000 w działce nr 77/5 oraz działka nr 77/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej 82 (księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X, użytek Bi - inne tereny zabudowane).
Nieruchomość zabudowana nieużytkowanymi obiektami oświatowymi. W skład części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wchodzi udz. 7895/10000 w dz. 77/5, obejmujący budynki o pow. 1172,13 m2 wraz z gruntem o pow. 2 260,34 m2 oraz dz. 77/6 o pow. 1 338 m2. Nieruchomość posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej - ul. Łużyckiej. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie przez wyznaczony do tego celu teren do wspólnego użytkowania współwłaścicieli. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz niezabudowane tereny usługowe i mieszkaniowo-usługowe.
Cena wywoławcza wynosi 1 600 000,00 zł
Wadium wynosi 160 000,00 zł
Przetarg na sprzedaż części przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godzinie 10.00.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu. Wadium w wyżej podanej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 16 lipca 2020 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 07.11.2019 r. Pierwszy przetarg odbył się 24.03.2020 r.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 32 oraz pod nr tel. 91 416 22 15 w. 132.
Ogłoszenie o przetargu oraz dodatkowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej bip.gryfino.powiat.pl oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie (ul. Sprzymierzonych 4 i ul. 11 Listopada 16d).

Image things

Gryfino, zachodniopomorskie

89 000 zł | Działka | 0.0896 ha.

  • cena: 89 000 zł
Image things

Gryfino, zachodniopomorskie

172 650 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 63,56 m2 | 1 piętro

  • cena: 172 650 zł
  • 2 716 za m2
Image things

Gryfino, zachodniopomorskie

1 360 000 zł | Obiekt | 1 172,13 m2

  • cena: 1 360 000 zł
  • 1 160 za m2