Myszków, śląskie

Obiekt | 1 019 898 zł | 316,45 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 019 898 zł
 • Miasto: Myszków
 • Powierzchnia: 316,45 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 3 223 zł
 • Ulica: 3 Maja
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 50 995 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 60104X140763571
 • Termin wpłaty wadium: 2020-05-27 - Co to znaczy?

Opis

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
OGŁASZA
Przetarg pisemny nieograniczony:
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa położonej w Myszkowie przy ul. 3 -go Maja, województwo śląskie, powiat myszkowski, jednostka ewidencyjna Myszków, obręb ewidencyjny 240901_1.0005, Myszków, , arkusz mapy 33, opisanej geodezyjnie jako działka nr 5975/3 o powierzchni 746,00 m2 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy W Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Budynki posadowione na nieruchomości, stanowiące przedmiot sprzedaży:
1. budynek biurowy (w księdze wieczystej oznaczony jako budynek przedszkola)
o powierzchni użytkowej 316,45 m2, pow. zabudowy 262,00 m2, rok budowy 1920 oznaczony w wypisie z kartoteki budynków nr 7929. Budynek częściowo posadowiony jest na działce 5975/1 o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której brak jest założonej księgi wieczystej. Nie odnaleziono też w archiwach Urzędu Miasta ani Starostwa żadnej wzmianki na temat właściciela tejże działki. Zgodnie z pozyskaną opinią prawną, opisana powyżej wada prawna jaką obarczony jest budynek należący do PSG sp. z o.o., nie wyklucza zbycia prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości;
TRT-
me
n
2. budynek zaplecza technicznego o pow. użytkowej 170,90 m2, pow. zabudowy
129,00 m2, rok budowy 1996, oznaczony w wypisie z kartoteki budynków nr 7930;
llość budynków posadowionych na nieruchomości jest zgodna z wypisem z kartoteki budynków oraz stanem w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X. W księdze wieczystej prowadzonej dla wyżej opisanej nieruchomości widnieją bardzo stare wpisy w Dziale Ill dotyczące postępowania układowego wobec dłużnika Myszkowskich Zakładów Metalurgicznych ,Mystal" w Myszkowie. Dział IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
em -wwwWWWWMW
Nieruchomość jest w pełni uzbrojona w podstawowe media. Ma dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się przez działkę nr 10205/23 własności Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Spółdzielnią a obecnym użytkownikiem wieczystym działki nr 5975/3. W przypadku sprzedaży
Cena nieruchomości wynosi netto w PLN: 1.019.898,00 zł (słownie złotych: jeden milion dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem 00/100). Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej tj. 50 994,90 zł (słownie złotych; pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery 90/100).

Image things

Bytom, śląskie

7 650 zł | 13,15 m2

 • cena: 7 650 zł
 • 582 za m2
Image things

Bielsko-Biała, śląskie

182 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,21 m2 | 1 piętro

 • cena: 182 250 zł
 • 3 860 za m2
Image things

Mysłowice, śląskie

1 000 000 zł | 808,65 m2

 • cena: 1 000 000 zł
 • 1 237 za m2