Warszawa, Ursynów

293 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,69 m2 | 1 piętro

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI(sygn. akt Sądowych XVI Co 2112/17, akt egzekucyjnych Km 9721/15)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-06-2020r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51a w sali nr 625, odbędzie się pierwsza licytacja:
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Warszawie, ul. Filipiny Płaskowickiej 46/74, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr NKW [XXXX/XXXXXXXX/X] wraz z udziałem 4769/1171251 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, należącego do dłużnika: xx Lokal o powierzchni 47,69m2 położony jest na 2 kondygnacji i składa się - według informacji z księgi wieczystej - z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, hallu oraz łazienki.

Suma oszacowania wynosi 391 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 293 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 100,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie


20 10201026 3087 0000 2097 2115
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomośc oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51A. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy


Krzysztof Łuczyszyn
Pouczenie:


Pełnomocnictwo do udziału w przetargu udzielone innej osobie winno być pełnomocnictwem szczególnym - do dokonania konkretnej czynności, jaką jest nabycie wyżej wskazanej nieruchomości.

Historyczne ceny

Image things

Warszawa, Mokotów

1 zł | Lokal Użytkowy | 154,40 m2

  • cena: 1 zł
  • 0 za m2
Image things

Warszawa, Mokotów

941 250 zł | Lokal Użytkowy | 154,40 m2

  • cena: 941 250 zł
  • 6 096 za m2
Image things

Warszawa, Wawer

766 950 zł | Dom | 259,19 m2

  • cena: 766 950 zł
  • 2 959 za m2