Lębork, pomorskie

Mieszkanie | 85 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 48,11 m2

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 85 000 zł
 • Miasto: Lębork
 • Powierzchnia: 48,11 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 767 zł
 • Ulica: Armii Krajowej 7
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 9 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 59943X140386509
 • Termin wpłaty wadium: 2020-06-09 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3a o powierzchni 48,11 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju) przy ul. Armii Krajowej 7 wraz ze sprzedażą 755/10000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/2, obręb 8 o powierzchni 460 m2, KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym 9.MC.16 o przeznaczeniu - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Budynek Armii Krajowej 7 wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z dnia 20.05.1988r. nr KL.II-5340/19/88, pozycja rejestru zabytków województwa pomorskiego : A-1229.

Osoba wyłoniona w przetargu winna w zakresie określonym przepisami prawa dbać o zachowanie zabytku, a w szczególności zabezpieczyć go przed zniszczeniem i dewastacją, niezwłocznie zawiadomić Pomorskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków w Gdańsku o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie zabytku oraz w przypadku zmiany stanu prawnego zabytku zawiadomić nie później niż w terminie miesiąca Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o tym fakcie.

Bez pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nie wolno prowadzić przy w/w obiekcie żadnych działań – zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 5 Ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami do obowiązków użytkownika obiektu należy w szczególności: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, zabezpieczenie i użytkowanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

Zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, właściciel ma obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku programu użytkowania obiektu – bezzwłocznie od momentu kupna obiektu.

Od wylicytowanej ceny sprzedaży lokalu, na podstawie uchwały rady Miejskiej w Lęborku Nr XI-170/2019 z dnia 20.12.2019r. zostanie udzielona 10% bonifikata, w związku z wpisaniem budynku do rejestru zabytków.

W przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, gminie przysługiwać będzie prawo pierwokupu, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami .

Nabywca zobowiązany będzie do ujawnienia przysługującego gminie prawa pierwokupu w księdze wieczystej, założonej dla lokalu.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 06.03.2020r.

II przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 28.04.2020r.

Przetarg odbędzie się 16.06.2020r. o godz. 10.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza 85.000,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 801,70 zł + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 9.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem dokładnego adresu lokalu) będzie można wpłacać w Banku Pekao SA na konto Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 lub przelewem na powyższe konto nie później niż do dnia 09.06.2020r. W razie wpłat na konto przelewem, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 09.06.2020r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380). Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 17.06.2020r. w godz. 12.00-17.00 w Banku Pekao SA Oddział w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 18 lub przelewem do dnia 17.06.2020r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów. Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę. Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Referacie Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na I piętrze UM budynek F (pokój 10) i jest do wglądu w godz. 8.00-15.00 tel. 059 8637824. Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicy ogłoszeń UM Lębork (I piętro budynku F Urzędu Miejskiego). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Historyczne ceny

Image things

Lębork, pomorskie

76 000 zł | Mieszkanie | 48,11 m2

 • cena: 76 000 zł
 • 1 580 za m2
Image things

Lębork, pomorskie

51 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 30,94 m2

 • cena: 51 000 zł
 • 1 648 za m2
Image things

Lębork, pomorskie

138 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 138 000 zł
 • 138 000 za m2