Zielona Góra, lubuskie

Mieszkanie | 85 800 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 29,34 m2 | Parter

- 41 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 85 800 zł
 • Miasto: Zielona Góra
 • Powierzchnia: 29,34 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 2 924 zł
 • Ulica: Rydza - Śmigłego
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 59839X140142941
 • Termin wpłaty wadium: 2020-05-26 - Co to znaczy?

Opis

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

Lokal mieszkalny w Zielonej Górze przy ul. RYDZA - ŚMIGŁEGO RZUT MIESZKANIA

pow. użytkowa 29,34 m2, jeden pokój, jasna kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, parter, budynek jedenastokondygnacyjny.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne - wygrywający przetarg ponosi z tego tytułu koszty.

Cena wywoławcza - 85 800 zł, ustalona na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Administracja Osiedla „Łużyckie”

65-625 Zielona Góra, ul. Krośnieńska 17C

telefon: (68) 454-69-62/63Termin składania ofert od dnia 12.05.2020 r. do dnia 26.05.2020 r. do godz. 14:30.

Oferta powinna być złożona na piśmie, w nieprzejrzystej i trwale zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „oferta przetargowa na lokal mieszkalny przy ul. …………. ”

Oferta winna zawierać:

1) dane oferenta:

- w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko, PESEL,

- w przypadku osób prawnych - nazwa firmy, numer KRS,

2) adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu;

3) oferowaną cenę;

4) oświadczenie o zaznajomieniu się ze stanem technicznym lokalu po uprzednim jego obejrzeniu, w terminie ustalonym z administracją osiedla;

5) własnoręczny podpis oferenta.

Druk oferty do pobrania:

- oferta osoby fizycznej

- oferta osoby prawnej

- pełnomocnictwo (do ogłoszenia o przetargu dla małżonków)

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium przez osobę przystępującą do przetargu. Wadium stanowi kwotę 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), płatne przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni: Bank Millennium S.A. Zielona Góra 08 1160 2202 0000 0000 6021 8551.
Dowód wpłaty wadium stanowi załącznik do oferty.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje o zbywanym lokalu mieszkalnym można uzyskać pod nr telefonu (68) 454-69-16.

Mieszkanie można oglądać do dnia 26.05.2020 r., zgłaszając wcześniej zainteresowanie oglądaniem w siedzibie administracji osiedla.

Oferty należy składać za pośrednictwem skrzynki oddawczej „Bieżąca korespondencja Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” umieszczonej na parterze w siedzibie Zarządu przy ul. Morelowej 34 w Zielonej Górze.

Historyczne ceny

Image things

Zielona Góra, lubuskie

243 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 243 000 zł
 • 243 000 za m2
Image things

Zielona Góra, lubuskie

243 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 243 000 zł
 • 243 000 za m2
Image things

Zielona Góra, lubuskie

3 805 200 zł | 1 825,50 m2

 • cena: 3 805 200 zł
 • 2 084 za m2