Przemyśl, podkarpackie

Mieszkanie | 120 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,53 m2 | 4 piętro

- 25 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 120 000 zł
 • Miasto: Przemyśl
 • Powierzchnia: 47,53 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 2 525 zł
 • Ulica: Leszczyńskiego 5
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 12 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 59705X139829113
 • Termin wpłaty wadium: 2020-05-30 - Co to znaczy?

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium.

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż :
nieruchomości lokalowej, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności, objętej Księgą Wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych, stanowiącą prawo własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 59 położonego na IV piętrze budynku mieszkalnego wielolokalowego przy ul . Leszczyńskiego nr 5 w Przemyślu, miasto Przemyśl, powiat Przemyśl województwo podkarpackie.
Lokal składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC o łącznej powierzchni użytkowej 47,53 m2 oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni 5,29 m2. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 52,72 m2. Z prawem własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wielkości 5272/346176 części.
Cena wywoławcza: 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych).
Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi za najwyższą oferowaną kwotę, nie niższą niż cena wywoławcza.
Pisemne oferty dotyczące zakupu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "przetarg Sowiński" i oświadczeniem, że oferentowi jest znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, na ręce Sędziego Komisarza do sygnatury akt: V GUp 149/19.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej na konto syndyka 44 1240 2568 1111 0010 7727 0486 w Banku PEKAO S.A. W treści należy podać słowa" przetarg wadium" i sygnaturę akt: V GUp 149/19.
Do skutecznego wyboru oferty wymagane jest jej zatwierdzenie przez Sędziego-Komisarza. Wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócone w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia oferenta przez Sędziego-Komisarza.
Wadium oferentów, których oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia; w przypadku, kiedy oferent nie przystąpi do umowy kupna - sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka wadium przepada na rzecz masy upadłości.
Cała cena nabycia musi być zapłacona najpóźniej przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży. Za zapłatę uważa się datę wpływu kwoty ceny na rachunek sprzedającego. Koszty i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu, unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również do nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje tel.: 502357607; e-mail: [email protected]

Historyczne ceny

Image things

Przemyśl, podkarpackie

119 092 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 86,93 m2 | Parter

 • cena: 119 092 zł
 • 1 370 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

105 904 zł | Mieszkanie | 50,10 m2

 • cena: 105 904 zł
 • 2 114 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

1 300 000 zł | 740,81 m2

 • cena: 1 300 000 zł
 • 1 755 za m2