Maćkowice, podkarpackie

Dom | 71 000 zł | Dom | 53,73 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium.

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż :
Nieruchomość gruntowa objęta Księgą Wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności działki nr 230 o pow. 0,2700 ha zaewidencjonowanej w części o powierzchni 0,21 ha jako Br-Ps IV - grunty rolne zabudowane i w części o powierzchni 0,06 ha jako RIVa - grunty orne, zabudowanej wolnostojącym murowanym parterowym niepodpiwniczonym ze strychem gospodarczym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 53,73 m2 oraz towarzyszącymi budynkami gospodarczymi - wolnostojącą murowano-drewnianą stodołą ze stajnią, murowaną piwniczką gospodarczą i szopą konstrukcji drewnianej położonych w miejscowości Maćkowice nr 112, gmina Żurawica, powiat przemyski, województwo podkarpackie.
Cena wywoławcza: 71.000,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).
Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi za najwyższą oferowaną kwotę, nie niższą niż cena wywoławcza. .
Pisemne oferty dotyczące zakupu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "przetarg Sielska" i oświadczeniem, że oferentowi jest znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, na ręce Sędziego Komisarza do sygnatury akt: V GUp 108/18.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej na konto syndyka w Banku PEKAO S.A. 04 1240 2568 1111 0010 8220 7439. W treści należy podać słowa" przetarg wadium" i sygnaturę akt: V GUp 108/18.
Do skutecznego wyboru oferty wymagane jest jej zatwierdzenie przez Sędziego-Komisarza. Wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócone w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia oferenta przez Sędziego-Komisarza.
Wadium oferentów, których oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia; w przypadku, kiedy oferent nie przystąpi do umowy kupna - sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka wadium przepada na rzecz masy upadłości.
Cała cena nabycia musi być zapłacona najpóźniej przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży. Za zapłatę uważa się datę wpływu kwoty ceny na rachunek sprzedającego. Koszty i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu, unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również do nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje tel.: 502357607; e-mail: [email protected]

Image things

Jasło, podkarpackie

72 574 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 72 574 zł
  • 72 574 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

271 800 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 271 800 zł
  • 271 800 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

119 092 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 86,93 m2 | Parter

  • cena: 119 092 zł
  • 1 370 za m2