Kalwaria Zebrzydowska, małopolskie

18 200 zł | Lokal Użytkowy | 12,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

REGULAMIN ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. z 2009 r. Nr 155 poz. 1231), zwanego dalej „rozporządzeniem".
Oznaczenie postępowania: Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1004/KNO/280/2020.
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi o godz. 9:00, w dniu 19.06.2020 r., pokój nr 312, w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków.
Termin i miejsce składania ofert : Składanie ofert następuje do godz. 15:00 dnia 18.06.2020 r., pokój nr 310, w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków.
Przedmiot przetargu: zbycie prawa własności do lokalu użytkowego nr L1 o powierzchni 12,2 m2 położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II 5A w Kalwarii Zebrzydowskiej, powiat wadowicki, woj. małopolskie, wraz udziałem 122/4765 w częściach wspólnych budynku i budowli oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 4103, obręb 4 Kalwaria Zebrzydowska o powierzchni 0,3445 ha.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III księgi wieczystej sprzedawanej nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5 do Regulaminu.
Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej w Sądzie Rejonowym w Wadowicach, V Wydziale ksiąg Wieczystych prowadzona jest księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Cena wywoławcza: Wadium: Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji:
18 200 zł netto 1 820 zł 100 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do uzyskanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.
$ 1
1. W przetargu oferentem może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej. 2. Oferentem w przetargu nie mogą być:
1) Członkowie Zarządu PKP S.A. i jej organu nadzorującego, 2) podmiot gospodarczy organizujący przetarg oraz członkowie jego władz, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
4) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. 3. Warunkami dopuszczenia oferenta do przetargu są:
1) złożenie oferty zgodnej z załącznikiem Nr 4 do Regulaminu, w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na przetarg
nr postępowania 1004/KNO/280/2020. Nie otwierać przed godziną 9:00 dnia 19.06.2020 r." - Oferta powinna zostać złożona w wyznaczonym terminie do składania ofert i spełniać warunki określone w § 2 Regulaminu, Za
datę złożenia oferty przyjmuje się termin doręczenia do PKP S.A.; 2) nie później niż 3 (trzy dni przed terminem składania ofert podanym w ogłoszeniu o przetargu, złożenie
dokumentów o których mowa w § 3, w odrębnej kopercie z dopiskiem ,Dokumenty do przetargu nr postępowania 1004/KNO/280/2020." Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień doręczenia ich do PKP S.A, przy czym dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej, a oryginały przekazane przed otwarciem ofert lub
w kopercie wraz z ofertą. Dokumenty będą podlegały wstępnej weryfikacji przed otwarciem ofert; 3) wpłacenie wadium w formie pieniężnej, na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A.
Centrala, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Wadium nr postępowania 1004/KNO/280/2020". Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A.,
przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu wskazanym w ogłoszeniu przetargowym

Image things

Kalwaria Zebrzydowska, małopolskie

210 000 zł | Lokal Użytkowy | 81,17 m2

  • cena: 210 000 zł
  • 2 587 za m2
Image things

Kalwaria Zebrzydowska, małopolskie

110 000 zł | Lokal Użytkowy | 133,90 m2

  • cena: 110 000 zł
  • 822 za m2
Image things

Kalwaria Zebrzydowska, małopolskie

55 100 zł | Garaż | 65,80 m2

  • cena: 55 100 zł
  • 837 za m2