Przemyśl, podkarpackie

Lokal użytkowy | 48 773 zł | 52,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 103, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika:xx położonego przy Rakoczego 6/1, 37-700 Przemyśl, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca lokal niemieszkalny nr 1 (według wpisu w rejestrze lokali miasta Przemyśl) położony w budynku nr 6 przy ul. Rakoczego w Przemyślu, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Właścicielem w/w nieruchomości jest dłużnik xx Lokal znajduje się na poziomie przyziemia w budynku murowanym, mieszkalno-usługowym, piętrowym, podpiwniczonym z częścią strychową. Przedmiotowy lokal składa się z jednego pomieszczenia. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,10m.kw. Wraz z w/w lokalem sprzedaży podlega także udział wynoszący 307/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą zgodnie z wpisem w księdze wieczystej stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Numer księgi wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 65 031,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 773,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 503,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O/PRZEMYŚL 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Przemyślu mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 14, Przemyśl, 37-700 Przemyśl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Przemyśl, podkarpackie

105 904 zł | Mieszkanie | 50,10 m2

  • cena: 105 904 zł
  • 2 114 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

75 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 75 000 zł
  • 75 000 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

2 500 000 zł | 1 014,58 m2

  • cena: 2 500 000 zł
  • 2 464 za m2