Przemyśl, podkarpackie

Mieszkanie | 105 904 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 46,10 m2

- 31 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu


Mariusz Stasiak


Kancelaria Komornicza, Moniuszki 10/8, Przemyśl, 37-700 Przemyśl


tel. 166786752 / fax. 166786752


Sygnatura: KM 3083/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 103, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Wieniawskiego 5/22, 37-700 Przemyśl, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 22 położony w budynku nr 5 przy ul. Wieniawskiego w Przemyślu, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Właścicielem w/w nieruchomości jest dłużniczka Grażyna Łukasiewicz.
Lokal składa się z 2-óch pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją oraz przedpokoju. Powierzchnia użytkowa nieruchomości wynosi łącznie 50,10m.kw. w tym powierzchnia części mieszkalnej lokalu wynosi 46,10m.kw. a powierzchnia użytkowa przynależnej piwnicy 4,00m.kw.
Wraz z w/w lokalem sprzedaży podlega także udział wynoszący 12/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 141 205,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 903,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 120,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O/PRZEMYŚL 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Przemyślu mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 14, Przemyśl, 37-700 Przemyśl.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Mariusz StasiakHistoryczne ceny

Image things

Przemyśl, podkarpackie

105 904 zł | Mieszkanie | 50,10 m2

  • cena: 105 904 zł
  • 2 114 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

119 092 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 86,93 m2 | Parter

  • cena: 119 092 zł
  • 1 370 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

1 150 000 zł | 562,96 m2

  • cena: 1 150 000 zł
  • 2 043 za m2