Nowa Pawłówka, podlaskie

Mieszkanie | 43 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 60,00 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 43 500 zł
 • Miasto: Nowa Pawłówka
 • Powierzchnia: 60,00 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 725 zł
 • Ulica:
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 59505X139360713
 • Termin wpłaty wadium: 2020-05-22 - Co to znaczy?

Opis

Ogłoszenie o przetargu
Wójt Gminy Przerośl ul. Rynek 2, 16 - 427 Przerośl, powiat suwalski, woj. podlaskie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art.39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm ).
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych stanowiących mienie gminne.
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 35 w Nowej Pawłówce zlokalizowany na działkach:
37/7 o pow. 0,0167ha użytek Bi- powierzchnia zabudowy pod budynkiem,
37/8 o pow. 0,0933 ha użytek Bi- teren wspólnego użytkowania przy budynku oraz udział w działce;
37/9 o pow.0,0387ha użytek Bi- teren wspólnego użytkowania przy budynku .
Powierzchnia użytkowa lokalu – 60,00M2
Udział w częściach wspólnych 7853/29332
Kondygnacja 1 piętro
Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, składówka, przedpokój,
Pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 12.20m2
Cena wywoławcza za lokal mieszkalny wynosi: 43.500 ,00zł,-
Wadium wynosi: 4.500.00 zł,-
W stosunku do w/w nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Lokal mieszkalny obciążony umową najmu do 31.05.2020r.
Przetarg odbędzie się  dnia 27.05. 2020 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Przerośli przy ulicy Rynek 2.
 Sprzedający sprzedaje lokal mieszkalny wraz z przynależnymi udziałami zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez właściwe miejscowo Starostwo Powiatowe. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w umowie sprzedaży, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
Istnieje możliwość dokonania oględzin lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w terminie od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin.
Osoba pozostająca w związku małżeńskim, która zamierza przystąpić do przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową obowiązana jest, stosownie do art. 37 § 1 pkt 1 kodeksu rodzinnego i art.787 k.p.c złożyć Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu oświadczenie o zgodzie małżonka, na nabycie lokalu mieszkalnego wraz przynależnymi udziałami z zasobu Gminy Przerośl.
Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie lokalu nie zostanie dopuszczona do przetargu. W takim przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.
Nie wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu.
Osoba, która w wyniku przetargu zostanie ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę małżonka na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży.
Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomości z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdyby powyższe oświadczenia okazały się nieprawdziwe i nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Przerośl.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Przerośl Nr 61 9367 0007 0040 0000 0635 0002 w BS Rutka Tartak Oddział Przerośl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05. 2020 roku (liczy się termin wpływu na konto).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1. dowód wniesienia wadium;
2. osoby fizyczne - okazanie dowodów tożsamości;
3. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
4. reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
5. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo notarialne, oraz – w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej;
 Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej, opłaty sądowej ponosi kupujący.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Urzędu Gminy w celu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Należność za nabycie lokalu nie podlega rozłożeniu na raty. Należną kwotę uczestnik wygrywający przetarg uiści najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Wójt Gminy Przerośl może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16 - 427 Przerośl, pokój nr 14 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 715– 1515 tel. (87) 562- 72-41.
Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej przerosl.biuletyn.net w BIP Przerośl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przerośl, podane do publicznej wiadomości poprzez Sołtysa wsi Nowa Pawłówka i Stara Pawłówka ,Gmina Przerośl.


WÓJT GMINY
Marcin Brzozowski
 Przerośl, dnia 27.04.2020 r.

Image things

Lubieszcze, podlaskie

190 200 zł | Dom | 113,00 m2

 • cena: 190 200 zł
 • 1 683 za m2
Image things

Suwałki, podlaskie

379 350 zł | 1,00 m2

 • cena: 379 350 zł
 • 379 350 za m2
Image things

Białystok, Antoniuk

116 100 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 24,26 m2 | Parter

 • cena: 116 100 zł
 • 4 786 za m2