Namysłów, opolskie

Obiekt | 240 300 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 240 300 zł
 • Miasto: Namysłów
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 240 300 zł
 • Ulica: Oławska 17
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 24 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 59456X139245955
 • Termin wpłaty wadium: 2020-05-28 - Co to znaczy?

Opis

„WIDAWA” Sp. z o.o. ul. Ludowa 24, Biestrzykowice, 46-112 Świerczów Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 163 - pokaż numer telefonu - 0 NIP 752 - pokaż numer telefonu - 2. Kapitał zakładowy – 50.000,00 zł

Widawa Sp. z o.o.
ul. Ludowa 24 Biestrzykowice, 46-112 Świerczów
tel.: 774 - pokaż numer telefonu -
www.widawa-biestrzykowice.pl

Ogłasza:
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Namysłów.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Nieruchomość zabudowana ( budynek handlowo-usługowy i magazynowy), geodezyjnie oznaczona jako zabudowa niska (MN) o łącznej powierzchni całkowitej 0,0700 ha, oznaczona w ewidencji gruntów obręb Namysłów mapa Nr 6 działka Nr 266/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kluczborku KW OP1U/ 188 - pokaż numer telefonu - 8/2.
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest „Widawa” Sp. z o.o., ul. Ludowa 24 Biestrzykowice, 46-112 Świerczów.
Cena wywoławcza 240.300,- zł. netto + Vat, wadium 24.000,- zł, minimalne postąpienie 2.500,- zł
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana położona jest w Namysłowie przy ul. Oławskiej 17. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, tereny na których znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczone są na rozbudowę niską (MN) z możliwością usług o charakterze nie uciążliwym dla mieszkańców. Istniejącą zabudowę terenu w 60% stanowią budynki budowane przed rokiem 1945. Tereny posiadają niezbędne uzgodnienie techniczne, uzbrojenie terenu i opowiadają obowiązującym przepisom ochrony środowiska.

I. Szczegółowe dane i dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości określonych powyżej zawarte są w opracowanych operatach szacunkowych, które znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki.
II. Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2020 r. o godz. 10:00 w budynku Widawa Sp. z o.o. w Biestrzykowicach ul. Ludowa 24.
III. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są do wpłacenia wadium najpóźniej do dnia 28.05.2020 r. do godziny 9:00 na konto Widawa Spółka z o.o. w ING Bank Śląski S.A. Nysa 901 - pokaż numer telefonu - 100 - pokaż numer telefonu - 903 - pokaż numer telefonu - 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet zakupu nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom nastąpi po jego zakończeniu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
IV. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości, w tym wszelkie naliczone podatki.
V. Umowy przedwstępne dot. zakupionych nieruchomości zostaną zawarte w terminie 7 dni do dnia rozstrzygnięcia przetargu, a umowy przeniesienia własności niezwłocznie po uzyskaniu zgody Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 08.08.1996 o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w przypadku konieczności jej uzyskania oraz po dokonaniu zapłaty całej ceny. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Widawa Spółka z o.o. w przypadku, gdy oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności nieruchomości.
VI. Przetarg może zostać odwołany lub unieważniony w każdym czasie bez podania przyczyn.
VII. Kupujący zobowiązuje się do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego- użytkowania dwóch ścian nieruchomości od strony ul. Oławskiej w celach reklamowych na podstawie odrębnej umowy na rzecz Spółki. Ustanowienie użytkowania stanowi warunek konieczny zawarcia umowy sprzedaży. O treści zamieszczonej reklamy decyduje Zarząd Spółki.

Image things

Namysłów, opolskie

240 300 zł | 1,00 m2

 • cena: 240 300 zł
 • 240 300 za m2