Legnickie Pole, świętokrzyskie

Obiekt | 215 333 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Rafał Oskwarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy z siedzibą przy Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, pokój 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Legnickie Pole dz. nr 239;259/1;259/2 260;234/1/234/2,Starachowice, 59-241 Legnickie Pole, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w granicach działek nr 234/1, 234/2, 239, 259/1, 259/2 i 260 o łącznej powierzchni 1,9609 ha we wsi Starachowice

Suma oszacowania wynosi 323 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 215 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Legnica 68203000451110000001081110.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Legnicy mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 1-3, Legnica, 59-220 Legnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Wygnanów, świętokrzyskie

100 989 zł | 1,00 m2

  • cena: 100 989 zł
  • 100 989 za m2
Image things

Radków, świętokrzyskie

431 547 zł | 1,00 m2

  • cena: 431 547 zł
  • 431 547 za m2
Image things

Starachowice, świętokrzyskie

168 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,77 m2 | 5 piętro

  • cena: 168 000 zł
  • 3 245 za m2