Sidzina, opolskie

Obiekt | 324 400 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 324 400 zł
 • Miasto: Sidzina
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 324 400 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 32 440 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 59318X138922759
 • Termin wpłaty wadium: 2020-05-21 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 85/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE -20105


Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości położonej w Sidzinie, gmina Skoroszyce,
działki gruntu nr 689/8, 689/9, 689/10, o pow. 1,2826 ha, zabudowane budynkiem chlewni, KW XXXX/XXXXXXXX/X. Cena nie mniejsza niż: 324 400 zł (słownie: trzysta dwadzieścia
cztery tysiące czterysta złotych). Wadium: 32 440 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych) należy wpłacić do 21 maja 2020 r.,
nr rachunku masy upadłości, na które należy przesłać wadium 06 1090 2242 0000 0001 3709 8276.
W przypadku wyboru oferty kwota wadium zostanie zaliczona do ceny nabycia.
W przypadku wyboru innej oferty lub odwołania przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na rachunek wpłacającego.
Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy przesyłać w zapieczętowanych kopertach z opisem: Oferta zakupu udziału w prawie własności nieruchomości w Sidzinie, gmina
Skoroszyce, sygn. akt V GUp 108/18 of, do dnia 22 maja 2020 r. na adres Syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Przemysław Langer, ul. Damrota 10/25, 45-064 Opole. Oferty powinny zawierać:
a. firmę i siedzibę (osoby fizyczne - imię, nazwisko i adres
zamieszkania) oferenta;
b. proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia;
c. dowód wpłaty wadium na konto podane przez syndyka w ogłoszeniu;
d. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu go bez zastrzeżeń;
e. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży;
f. numer rachunku bankowego, na który powinno zostać zwrócone wadium, w razie wyboru innej oferty;
g. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę;
h. w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo składania wiążących oświadczeń woli
w imieniu danego podmiotu przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą
reprezentacji.
Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy wyceny prawa własności nieruchomości można przeglądać w siedzibie Syndyka jw., po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu
+48 668 111 058.
Wszelkiego rodzaju pytania przyjmowane będą drogą poczty elektronicznej na adres email: kancelaria(małpa)grupasors.pl
Otwarcie ofert odbędzie się 22 maja 2020 r., o godzinie 1230, w siedzibie Syndyka jw.
Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przetargu lub jego odwołania bez podawania przyczyn.

Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

69 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,64 m2 | 1 piętro

 • cena: 69 000 zł
 • 1 833 za m2
Image things

Polska Nowa Wieś, opolskie

126 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 61,44 m2 | Parter

 • cena: 126 500 zł
 • 2 059 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle, opolskie

169 800 zł | 432,00 m2

 • cena: 169 800 zł
 • 393 za m2