Szczecinek, zachodniopomorskie

Obiekt | 749 000 zł | 309,26 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku
ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony
na łączną sprzedaż poniższych nieruchomości lokalowych znajdujących się w budynku
przy ul. Wyszyńskiego 59 w Szczecinku tworzących obecnie funkcjonalną całość.

Przedmiotem sprzedaży jest powierzchnia użytkowa, która powstała z połączenia trzech lokali, tworząc jedną funkcjonalna całość. Dwa lokale użytkowe na parterze połączono z lokalem mieszkalnym na pierwszym piętrze za pomocą powstałej w tym celu wewnętrznej klatki schodowej (powierzchnia pod schodami dzierżawiona od Wspólnoty Mieszkaniowej). Sanitariaty przeniesiono na parter. Wejście do nieruchomości od strony ul. Wyszyńskiego. Od strony ulicy duże przeszklone witryny.
Charakterystyka poszczególnych lokali zgodnie z Księgą Wieczystą:
a. Lokal użytkowy o powierzchni 34,90 m2 znajdujący się na parterze wraz z udziałem we współwłasności w wysokości o 34/1000 do pozostałych wspólnych części budynku mieszkalno-użytkowego i działki gruntu. (Wartość netto nieruchomości: 90 702 zł).
Dla lokalu prowadzona jest Księga Wieczysta przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych o nr. XXXX/XXXXXXXX/X
b. Lokal użytkowy o powierzchni 169,30 m2 znajdujący się na parterze wraz z czterema pomieszczeniami przynależnymi (piwnice) o pow. 103,80 m2 wraz z udziałem we współwłasności w wysokości 180/1000 do pozostałych wspólnych części budynku mieszkalno-użytkowego i działki gruntu. (Wartość netto nieruchomości: 391 669 zł) oraz przynależną piwnicą
Dla lokalu prowadzona jest Księga Wieczysta przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych o nr. XXXX/XXXXXXXX/X.
c. Lokal mieszkalny o powierzchni 105,06 m2 znajdujący się na pierwszym piętrze wraz z udziałem we współwłasności w wysokości 104/1000 do pozostałych wspólnych części budynku mieszkalno-użytkowego i działki gruntu. (Wartość netto nieruchomości: 266 629 zł).
Dla lokalu prowadzona jest Księga Wieczysta przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych o nr. XXXX/XXXXXXXX/X.
Dla gruntu, na którym znajduje się budynek z w\w nieruchomościami prowadzona jest Księga Wieczysta o nr. XXXX/XXXXXXXX/X (Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych).
Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.
Budynek, w którym znajdują się nieruchomości posiada dostęp do drogi publicznej.
Łączna cena wywoławcza wynosi 749 000 zł netto
Wadium 74 900 zł netto
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce ( na dzień ogłoszenia przetargu zwolnienie ze stawki VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT ).

Teren, na którym położona jest działka z posadowionym budynkiem wielorodzinnym, przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 59 w Szczecinku zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ‘’Limanowskiego’’ Nr XXXII/343/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dn. 27 kwietnia 2009 r. Nr 52 poz. 1381 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. złożenie pisemnej oferty w języku polskim zawierającej:
• imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta,
• datę sporządzenia oferty,
• oferowaną cenę za nabycie praw do Nieruchomości, nie mniejszą od Ceny Wywoławczej i sposób jej zapłaty
• podpis oferenta.
1. załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz ze stanem technicznym, rzeczywistym i formalno-prawnym nieruchomości i akceptacji tego stanu oraz Regulaminu przetargu bez zastrzeżeń.
2. dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania uczestnika Przetargu, w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami
- aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji – wystawiony nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, ewentualnie pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca nie jest ujawniona we właściwym rejestrze;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ewentualnie zaświadczenie o nie figurowaniu w Centralnym Rejestrze Płatników ZUS.


3. wpłacenie kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki Energa Obrót S.A. w Banku PEKAO BP SA o numerze
30 1020 1811 0000 0102 0146 0609 przed upływem terminu składania oferty oraz dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty.
Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, na adres:
ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk z dopiskiem
„Oferta przetargowa na łączny zakup trzech nieruchomości lokalowych położonych w Szczecinku przy ul. Wyszyńskiego 59” - do rąk własnych Moniki Zakrzewskiej”, za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej lub osobiście, w terminie do dnia 08 czerwca 2020 roku do godz.1500
Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. do dnia 28 lipca 2020r.
Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, odwołania bądź zmiany Regulaminu przetargu, a także zamknięcia przetarg bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, zamieszczony stronach internetowych:
/
Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Image things

Szczecinek, zachodniopomorskie

2 626 000 zł | 1 488,19 m2

  • cena: 2 626 000 zł
  • 1 765 za m2
Image things

Szczecinek, zachodniopomorskie

115 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 115 000 zł
  • 3 168 za m2
Image things

Szczecinek, zachodniopomorskie

130 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,93 m2 | 3 piętro

  • cena: 130 000 zł
  • 2 712 za m2