Dębno Królewskie, wielkopolskie

Obiekt | 140 000 zł | 391,01 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

„Wójt Gminy Babiak ogłasza, że w dniu 09.06.2020 r. o godz. 11-tej w sali narad Urzędu Gminy Babiak odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Dębno Królewskie oznaczonej numerem geodezyjnym 63/5 o powierzchni 0.5765 ha, cena wywoławcza netto 140 000 zł; dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą KN1K 00064238/4.

Zabudowania stanowią budynek wiaty niskiej – w części adaptowany na cele mieszkalne o pow. użytkowej 106,25 m2 , budynek wiaty niskiej – w częścigospodarczej o pow. użytkowej 154,65 m2,
Budynek wiaty wysokiej o pow. użytkowej 116,38 m2 i budynek gospodarczy o pow. użytkowej 13,73 m 2.Uzbrojenie nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej to sieć elektryczna, wodociągowa, teletechniczna, kanalizacyjna sanitarna bezodpływowa. Plac manewrowy w części utwardzony.
Teren z zabudowaniami oświetlony – oświetleniem na słupach żelbetonowych z przyłączeniami napowietrznymi.

Ww. działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak. W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17 z dnia 26.04.2017 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod dominująca funkcją usługową oznaczona symbolem U.

I przetarg odbył się w dniu 22.11.2019 r. , II przetarg odbył się w dniu 28. 02. 2020 r. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000 złotych do dnia 05.06. 2020 r. na konto Urzędu Gminy Nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713 BS Ślesin O/Babiak.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT ww. aktualnie obowiązujących stawek.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn .
Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Babiak p. nr 21, tel. 63 27-11-624.”

Image things

Skrzatki, wielkopolskie

284 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 284 250 zł
  • 284 250 za m2
Image things

Kostrzyn Wielkopolski, wielkopolskie

168 242 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,31 m2

  • cena: 168 242 zł
  • 3 279 za m2
Image things

Poznań, wielkopolskie

837 000 zł | 167,80 m2

  • cena: 837 000 zł
  • 4 988 za m2