Głogówek, opolskie

Obiekt | 55 000 zł | 62,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 55 000 zł
 • Miasto: Głogówek
 • Powierzchnia: 62,90 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 874 zł
 • Ulica: Plac Wolności 8
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 59251X138765845
 • Termin wpłaty wadium: 2020-05-25 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ GŁOGÓWKA
ogłasza Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek, a to:
1. Działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek o powierzchni 0.0078 ha, zabudowanej budynkiem
użytkowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, ze stropem jednospadowym, wybudowany w technologii tradycyjnej w zabudowie łącznej. Powierzchnia zabudowy budynku 78 m2, powierzchnia użytkowa budynku 62,90 m2. Działka położona w Głogówku przy ul. Plac Wolności nr 8. Wyżej wymieniony budynek nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków. Działka jest uzbrojona. Działka nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek jest uwidoczniona jako własność Gminy Głogówek w księdze wieczystej KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku V Wydział Ksiąg Wieczystych w Prudniku. Działy III i IV wymienionej księgi nie zawierają żadnych wpisów dotyczących omówionej na wstępie nieruchomości.
Wartość działki wraz z budynkiem użytkowym: 55 000,00 złotych
Wartość wadium: 11 000,00 złotych. Wymieniona w punkcie nr 1 działka położona jest w Głogówku i według uchwały nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 roku ujęta jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyjnych miasta jako teren stanowiący: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, handlem, rzemiosłem oraz drobną produkcją, który przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi - symbol 15.MN,MW,U.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 25 listopada 2019 roku. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 13 marca 2020 roku.
Podana wartość działki wraz z budynkiem użytkowym stanowi cenę wywoławczą.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się
dnia 1 czerwca 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku, ul. Rynek nr 1 - ratusz-sala posiedzeń.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości podanej w punkcie nr 1, niniejszego ogłoszenia na konto Gminy Głogówek nr 35 89040001 1000 0000 4819 0007 Banku Spółdzielczego w Głogówku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2020 roku.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w podanym wyżej terminie wpłaciły wymagane wadium. Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium na konto bankowe winni okazać dowód wpłaty wadium.
Przedstawiciele osób prawnych winni być wyposażeni w odpowiednie pełnomocnictwa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia tej nieruchomości (działki). Wadium to ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży.
-2 Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu lub jego odwołaniu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania.
Cena sprzedaży nieruchomości - działki zabudowanej budynkiem użytkowym ustalona w wyniku przetargu podlega zapłacie w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
Wymieniona wyżej działka zabudowana budynkiem użytkowym nie podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568).
Przyszli nabywcy są zobowiązani uiścić dodatkowe koszty sporządzenia aktu notarialnego łącznie z opłatami sądowymi.
Przyszli nabywcy są zobowiązani uiścić dodatkowe koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży - operat szacunkowy nieruchomości – działki wraz z budynkiem użytkowym, dokumentację geodezyjną i własnościową.

Image things

Wierchlesie, Psie Pole

750 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 750 000 zł
 • 750 000 za m2
Image things

Nysa, opolskie

442 500 zł | 323,00 m2

 • cena: 442 500 zł
 • 1 370 za m2
Image things

Niemodlin, opolskie

47 700 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 26,14 m2

 • cena: 47 700 zł
 • 1 825 za m2