Świdnik, lubelskie

Mieszkanie | 155 777 zł | Mieszkanie | 51,23 m2 | 2 piętro

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie


Wojciech Piłat


Kancelaria Komornicza, Mełgiewska 2, Lublin, 20-209 Lublin


tel. 815280393 / fax. 815280393, 795000393


Sygnatura: KM 471/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2020 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XVI, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego Norwida 2/25, 21-040 Świdnik, dla którego SĄD REJONOWY ŚWIDNIK V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
odrębna własność lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku wielorodzinnym położonym w m. Świdnik przy ul. Norwida 2 oraz związany z własnością udział we współwłasności nieruchomości w 5123/267214 części w działce pod budynkiem oraz w częściach wspólnych budynku, dla którego to lokalu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z/s w Świdniku księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X. Powierzchnia lokalu wynosi 51,23 m2. Lokal usytuowany jest na II piętrze w budynku wielorodzinnym o III kondygnacjach nadziemnych. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. W lokalu brak balkonu. Ostatni remont lokalu przeprowadzono około 15 lat temu. Lokal posiada ogrzewanie centralne miejskie, instalację elektryczną, wodociągową i gazową. Ciepła woda uzyskiwana jest z podgrzewacza gazowego umieszczonego w łazience. Właściciel lokalu korzysta z piwnicy nie wykazanej w KW jako pomieszczenie przynależne. Dojazd do budynku odbywa drogą asfaltową. Powierzchnia wokół budynku jest zagospodarowana. Wykonane są chodniki i alejki.


Suma oszacowania wynosi 207 703,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 777,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 770,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318.


Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.


Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14).


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Wojciech PiłatHistoryczne ceny

Image things

Ciecierzyn, lubelskie

364 223 zł | Dom | 282,95 m2

  • cena: 364 223 zł
  • 1 287 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

288 600 zł | Mieszkanie | 48,10 m2 | 1 piętro

  • cena: 288 600 zł
  • 6 000 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

2 900 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 900 000 zł
  • 2 900 000 za m2