Lublin, Czuby

Mieszkanie | 194 326 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,22 m2 | 1 piętro

- 41 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

              Lublin, dnia 20-04-2020 r.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Mariusz Ćwikła Kancelaria Komornicza nr III w Lublinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 maja 2020 r. o godzinie 09:50 w gmachu Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (adres: 20-607 Lublin, ul.K. Wallenroda 4d) w sali rozpraw nr XXI odbędzie się pierwsza licytacja:
- nieruchomości lokalowej należącej do dłużnika xx objętej KW nr XXXX/XXXXXXXX/X (X Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowgo Lublin-Zachód w Lublinie), składającej się z lokalu mieszkalnego nr 47 zlokalizowanego w budynku położonym w Lublinie, ul. Szafirowa 17 - wraz z udziałem 5100/501506 części w prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.  Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,78m2, lokal posiada balkon. Lokal mieszkalny o powierzchni 48,22m2, położony na I piętrze w budynku o V kondygnacjach nadziemnych, lokal składa się z 2 pokoi, korytarza, kuchni, łazienki i wc.
Suma oszacowania wynosi 259.101zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 194.325,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25.910,10zł (wadium winno być wpłacone w całości przez każdego licytanta). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank BNP Paribas Bank Polska SA  40 2030 0045 1110 0000 0276 4370. Rękojmia winna być uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 §1 kpc) tj. wpływ środków na rachunku kancelarii winien nastąpić w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny do numeru sprawy sądowej VIII Co 318/20 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
                                                                                          Komornik Sądowy

Historyczne ceny

Image things

Lublin, lubelskie

127 200 zł | Mieszkanie | 36,38 m2 | 1 piętro

  • cena: 127 200 zł
  • 3 496 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

138 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,60 m2

  • cena: 138 750 zł
  • 3 595 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

269 300 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,70 m2 | 9 piętro

  • cena: 269 300 zł
  • 5 646 za m2