Kozubszczyzna, lubelskie

Obiekt | 43 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłościxx
z siedzibą w Kozubszczyźnie w upadłości,
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty poszczególnych nieruchomości oraz ruchomości upadłego za najwyższą możliwą do uzyskania cenę, nie niższą niż cena oszacowania biegłego sądowego.
Przedmiotem przetargu są:

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącego działkę nr ew. 185/14, o powierzchni 0,0288 ha, położonej w Kozubszczyźnie, gmina Konopnica., i prawa własności posadowionego na niej budynku, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer XXXX/XXXXXXXX/X- wartość wg oszacowania 43.000,00 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych)

Oferty pisemne na zakup składników masy upadłości, z dokładnym określeniem oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, z określeniem oferowanej ceny na poszczególne składniki, należy składać na adres Biura Syndyka ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na zakup praw i ruchomości LOCO Z. Łyp, D. Nejman, I. Palusiński Spółka Jawna z siedzibą w Kozubszczyźnie, sygn. akt IX GUp 42/19 - NIE OTWIERAĆ" w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG. Liczy się data wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka w Lublinie przy ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin. Wraz z ofertą oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej sprzedaży oraz, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń. Wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny najpóźniej w dniu sprzedaży przedmiotu przetargu. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat i kosztów związanych z nabyciem nieruchomości i ruchomości upadłego.
Z operatem szacunkowym wraz z wyceną można zapoznać się w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik w aktach sprawy IX GUp 42/19 lub w Biurze Syndyka codziennie w dni robocze w godz. 9.00-14.00 (tel. +48 723 34 45 56) ewentualnie na stronie internetowej pod adresem www:kancelaria-empe.pl w zakładce ogłoszenia sprzedaży/sprzedaż z wolnej ręki.

Image things

Biłgoraj, lubelskie

95 333 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,90 m2

  • cena: 95 333 zł
  • 2 172 za m2
Image things

Ciecierzyn, lubelskie

364 223 zł | Dom | 282,95 m2

  • cena: 364 223 zł
  • 1 287 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

288 600 zł | Mieszkanie | 48,10 m2 | 1 piętro

  • cena: 288 600 zł
  • 6 000 za m2