Przemyśl, podkarpackie

Dom | 110 000 zł | Dom | 91,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 110 000 zł
 • Miasto: Przemyśl
 • Powierzchnia: 91,90 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 1 197 zł
 • Ulica: Herburtów 18
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 000 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 58469X136934401
 • Termin wpłaty wadium: 2020-04-28 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Herburtów 18 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr: 372/4
Powierzchnia działki: 0,0477 ha
Obręb: 213 m. Przemyśla
Księga Wieczysta Nr: XXXX/XXXXXXXX/X
Lokalizacja nieruchomości: ul. Herburtów 18 w Przemyślu.
Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej – ulicy Herburtów. Posiada równą powierzchnię i regularny kształt zbliżony do trapezu. Od strony ulicy widoczne murowane słupy będące pozostałością po ogrodzeniu. Na działce zlokalizowany został budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 91,90 m2. Jest to budynek mieszkalny wolnostojący, wykonany w technologii murowanej, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, o dwóch fizycznie wyodrębnionych lokalach mieszkalnych, obecnie niezamieszkały. Budynek jest nieocieplony, wyposażony w instalacje elektroenergetyczną i wodno-kanalizacyjną oraz ogrzewanie piecowe. Stan techniczny obiektu jest zły i wymaga kapitalnego remontu. Dla budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej nr SCHE/3723/3/2019, zgodnie z którym wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię wynoszą: EU=373,34 kWh/(m2×rok), EK = 742,08 kWh/(m2×rok), EP=915,62 kWh/(m2×rok). Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa jedno- i wielorodzinna.
Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Herburtów III”, zatwierdzonego uchwałą nr 126/07 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 62, poz. 1566 z dnia 2 sierpnia 2007 r.) i położona jest w całości w obszarze oznaczonym symbolem „Mw2” – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Według ewidencji gruntów i budynków, w skład działki nr 372/4 w obrębie 213 wchodzi w całości użytek „B” – tereny mieszkaniowe.
Przedmiotowy budynek wchodzi w skład zespołu koszar austriackich i ujęty jest w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. W związku z powyższym, planowane prace przy bryle budynku koszarowego wymagają uzyskania opinii Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obciążenie nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 372/1 w obrębie 213 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową, oznaczonej jako działka nr 372/2 w obrębie 213. Służebność nie przebiega przez działkę nr 372/4 w obrębie 213. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.
W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony został w dniu 19 lutego 2020 r. przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Ustalona w przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 6 maja 2020 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu w kwocie 11 000,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ul. Herburtów 18”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 28 kwietnia 2020 r.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: [email protected] , www.przemysl.pl.

Image things

Przemyśl, podkarpackie

2 500 000 zł | 1 014,58 m2

 • cena: 2 500 000 zł
 • 2 464 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

100 000 zł | Dom | 91,90 m2

 • cena: 100 000 zł
 • 1 088 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

158 000 zł | 344,00 m2

 • cena: 158 000 zł
 • 459 za m2