Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Mieszkanie | 310 000 zł | Mieszkanie | 60,90 m2

- 12 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości

jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda z wolnej ręki

nieruchomość lokalową o funkcji mieszkalnej (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska) o powierzchni użytkowej 60,90 m2wraz z udziałem 34/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu położoną w Olsztynie przy ul. Jarockiej 78E/35

Wartość z operatu szacunkowego wynosi 310 000zł

(słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych)Majątek masy upadłości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 604 439 299. Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej: w zakładce Aktualności/Regulaminy SprzedażyOferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta-Olsztyn” w Biurze Syndyka 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 10/2 – w terminie do dnia 28 kwietnia 2020r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w dniu 29 kwietnia 2020r. godz. 12.00.

W przypadku złożenia kilku ofert syndyk zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dalszych negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zastrzega się również prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia rokowań przez Sędziego Komisarza lub Syndyka w każdym stadium bez podania przyczyny.

Historyczne ceny

Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

310 000 zł | Mieszkanie | 60,90 m2

  • cena: 310 000 zł
  • 5 090 za m2