Przemyśl, podkarpackie

Mieszkanie | 92 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 47,04 m2

- 41 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 92 500 zł
 • Miasto: Przemyśl
 • Powierzchnia: 47,04 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 1 966 zł
 • Ulica: Czachowskiego 5
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 9 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 58354X136665071
 • Termin wpłaty wadium: 2020-04-28 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Przemyślu przy ul. Czachowskiego 5,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278 t. j.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 5

Powierzchnia użytkowa lokalu: 47,04 m2

Powierzchnia komórki: 18,10 m2

Z prawem własności przed iotowego lokalu związany jest udział wynoszący 264/1000 niewydzielonych części w działce nr 709 o pow. 0,0582 ha w obrębie 212 m. Przemyśla obj. KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Czachowskiego 5/5.

4. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na poziomie sutereny w budynku przy ul. Czachowskiego 5. Składa się z pokoju, kuchni przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu przynależy komórka o pow. 18,10 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie - kuchnia kaflowa i piec kaflowy. Ściany w całym lokalu pokryte sidingiem a w łazience płytki, na podłodze w pokoju i kuchni panele, w łazience i przedpokoju płytki. Okna PCV, drzwi wewnętrzne starego typu, drzwi wejściowe stalowe w stanie złym.
Dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal zostało wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 92 500,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z póżn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 6 maja 2020 r. o godz. 1130 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 246/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla zmienionym Zarządzeniem Nr 287/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25 lipca 2019 r. oraz Zarządzeniem nr 419/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 października 2019 r.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego w kwocie 9 500,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy pięćset 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „przetarg ul. Czachowskiego 5/5”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 28 kwietnia 2020 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

10. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro, pok nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: [email protected], http://www.przemysl.pl

Historyczne ceny

Image things

Przemyśl, podkarpackie

1 150 000 zł | 562,96 m2

 • cena: 1 150 000 zł
 • 2 043 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

75 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 75 000 zł
 • 75 000 za m2
Image things

Przemyśl, podkarpackie

1 300 000 zł | 740,81 m2

 • cena: 1 300 000 zł
 • 1 755 za m2