Ełk , Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 4 877 925 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Krzysztof Ciesielski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ełku mającego siedzibę przy ul. Małeckich 4 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefy w Ełku, jako przedmiot prawa własności, opisanych w księgach wieczystych:

• XXXX/XXXXXXXX/X - położona w Ełku przy ul. Żelaznej 4, oznaczona w obrębie Ełk 2 jako działka nr 2773/1 0 pow. 1,4998 ha, zabudowana budynkiem magazynowym, budynkiem biurowym oraz zasiekiem na trociny z 2005 r.

• XXXX/XXXXXXXX/X - położona przy ul. Miedzianej, oznaczona w obrębie Ełk 2 jako działka nr 2773/4 0 pow. 1,0000 ha, zabudowana budynkiem magazynowym suszarni i obudowaną wiatą brykieciarni drewnianej.

Nieruchomość objęta umową dzierżawy na czas określony do dnia 31 marca 2020 r.

Suma oszacowania nieruchomości opisanych w KW XXXX/XXXXXXXX/X i XXXX/XXXXXXXX/X wynosi

6 503 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 877 925,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 650 390,00zł

Rękojmia powinna być złożona na dzień przed licytacją w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Komornika w PKO BP Ełk 78 10204724 0000 3002 0007 4336.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

LICYTANCI PROSZENI SĄ O STAWIENNICTWO W SIEDZIBIE KANCELARII KOMORNIKA PRZED LICYTACJĄ W CELU ZŁOŻENIA STOSOWNYCH OŚWIADCZEŃ.

Zgodnie z przepisem art.976 SI kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ełku, ul. Małeckich 4 Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Dbamy o aktualność i poprawność zamieszczanych danych dotyczących nieruchomości. W związku z tym informujemy, że dane te mogą różnić się od wskazanych w oryginalnej treści obwieszczenia Komornika Sądowego

  • cena: 272 000 zł
  • 272 000 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

140 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,71 m2 | 3 piętro

  • cena: 140 000 zł
  • 3 920 za m2
  • cena: 257 442 zł
  • 257 442 za m2