Dziećkowice, Dziećkowice

Obiekt | 260 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 260 000 zł
 • Miasto: Dziećkowice
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 260 000 zł
 • Ulica: Długa
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 26 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 58184X136266931
 • Termin wpłaty wadium: 2020-06-26 - Co to znaczy?

Opis

Spółka TAURON Wytwarzanie S.A.

z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, 43-603 Jaworzno,

NIP 632-17-92-812, REGON 276854946, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003157 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie 1.502.259.310,00 zł wpłacony w całościZAPRASZA

do złożenia oferty na zakup:

Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Mysłowicach, obręb Dziećkowice składającej się z:-prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 1527/15; 1529/16; 1531/16; 1533/17; 1535/18; 1537/18; 1864/13; 1865/13; 1867/14; 1870/12 o łącznej powierzchni 2,8458 ha obr. Dziećkowice.

- prawa własności zbudowanych na nieruchomości obiektów byłej pompowni i infrastrukturą trwale związaną z gruntem, wraz z pozostawionym wyposażeniem technicznym.

Przedmiotowa nieruchomość wraz z zabudową zapisana jest w księdze wieczystej Kw. KA1L /00029234/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego dzielnicę „Dziećkowice” w Mysłowicach zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV /259/2004 z dnia 26.02.2004r (Dz.U. woj. śląskiego 33 poz. 1072 z dnia 21.04.2004r.

Obszar, na którym położona jest nieruchomość opisany jest w zasadniczej części symbolem PU –tereny produkcyjno- usługowe, w części płn.-wsch. symbol ZII – tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz w części płn zach. symbol G (1/2) – tereny komunikacji.

Współrzędne GPS – N: 50°10’44.99”; E: 19°13’7.6296”Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100)Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać pocztą na adres TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej (budynek A) do dnia 30.06.2020 r. do godziny 14:00Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 02.07.2020 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 001 w budynku C w siedzibie Spółki.Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 661 301 834 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 do dnia 26.06.2020 r.

Szczegółowe warunki Przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej:

www.tauron-nieruchomosci.plZłożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Wytwarzanie S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej tauron-nieruchomości.pl.

Image things

Zabrze, śląskie

32 625 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 21,24 m2 | 1 piętro

 • cena: 32 625 zł
 • 1 536 za m2
Image things

Siemianowice Śląskie, śląskie

137 600 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,78 m2 | 6 piętro

 • cena: 137 600 zł
 • 3 216 za m2
Image things

Bielsko-Biała, śląskie

368 433 zł | 206,67 m2

 • cena: 368 433 zł
 • 1 783 za m2