Dziećkowice, Dziećkowice

260 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Spółka TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, 43-603 Jaworzno, NIP 632-17-92-812, REGON 276854946, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003157 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie 1.502.259.310,00 zł wpłacony w całości ZAPRASZA do złożenia oferty na zakup: Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Mysłowicach, obręb Dziećkowice składającej się z: -prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 1527/15; 1529/16; 1531/16; 1533/17; 1535/18; 1537/18; 1864/13; 1865/13; 1867/14; 1870/12 o łącznej powierzchni 2,8458 ha obr. Dziećkowice. - prawa własności zbudowanych na nieruchomości obiektów byłej pompowni i infrastrukturą trwale związaną z gruntem, wraz z pozostawionym wyposażeniem technicznym. Przedmiotowa nieruchomość wraz z zabudową zapisana jest w księdze wieczystej Kw. KA1L /00029234/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych. Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego dzielnicę „Dziećkowice” w Mysłowicach zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV /259/2004 z dnia 26.02.2004r (Dz.U. woj. śląskiego 33 poz. 1072 z dnia 21.04.2004r. Obszar, na którym położona jest nieruchomość opisany jest w zasadniczej części symbolem PU –tereny produkcyjno- usługowe, w części płn.-wsch. symbol ZII – tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz w części płn zach. symbol G (1/2) – tereny komunikacji. Współrzędne GPS – N: 50°10’44.99”; E: 19°13’7.6296” Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100) Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać pocztą na adres TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej (budynek A) do dnia 30.06.2020 r. do godziny 14:00 Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 02.07.2020 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 001 w budynku C w siedzibie Spółki. Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 661 301 834 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 do dnia 26.06.2020 r. Szczegółowe warunki Przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl Złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Wytwarzanie S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej tauron-nieruchomości.pl.

Image things

Bytom, śląskie

101 895 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 108,83 m2 | 2 piętro

  • cena: 101 895 zł
  • 936 za m2
Image things

Racibórz, śląskie

125 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,13 m2 | Parter

  • cena: 125 000 zł
  • 2 833 za m2
Image things

Gliwice, śląskie

152 100 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 55,49 m2 | 1 piętro

  • cena: 152 100 zł
  • 2 741 za m2