Białystok , Piaski

Lokal użytkowy | 185 893 zł | 63,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Bogdan Wawrzynowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, pokój Sala XV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika:xx położonego przy ul. Legionowa 9/1B/127, 15-281 Białystok, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X .
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa nr 127 (lokal usługowy) położona w Białymstoku przy ul. Legionowej 9/1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 632/42669. Lokal usługowy o powierzchni użytkowej 63,20 m2 położony na III kondygnacji budynku handlowo-usługowego. Budynek jest posadowiony na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2241 w obrębie 11 - śródmieście o powierzchni 4891 m2. Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Uzbrojenie: elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne. Dla neiruchomości lokalowej urządzono księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Przedmiotowa nieuchomość lokalowa położona na III kondygnacji budynku handlowo-usługowego. Dostęp do lokalu z korytarza (zejście schodami). Budynek położony jest przy ulic Legionowej nr 9/1 w obszarze zwartym pomiędzy ulicami Legionową a Waszyngtona. Jest to obszar położony w ścisłym centrum miasta. Budynek wybudowany jest w latach dziewięćdziesiątych. W budynku na I piętrze zlokalizowane są lokale handlowo-usługowe. Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, alarmową, internetową oraz telefoniczną. Przedmiotowy lokal usytuowany jest na III kondygnacji budynku, jego powierzchnia wynosi 63,20 m2. Jest to lokal jednoizbowy. Standard wykończenia lokalu ocenia się na przeciętny. Posadzki są wykończone gresem. Ściany tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi. Stolarka okienna aluminiowa, drzwi wejściowe aluminiowe. Oświetlenie punktowe i jarzeniowe. Lokal posiada instalacje monitorująco-alarmową, elektroenergetyczną, telefoniczną, internetową. Lokal o funkcji handlowej. Lokal na pierwszym piętrze - trzecia kondygnacja, licozne od piwnicy. W lokalu stała zabudowa meblowa z płytu wiórowej, łącznie z blatami biurowymi oraz witrynami sklepowymi. Sprzęt w postaci towaru i wyposażenia komputerowego stanowi własność COOLPC sp. z o.o., Białystok ul. Legionowa 9/1 lok. 127.

Suma oszacowania wynosi 247 857,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 185 892,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 785,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział Białystok 29 1020 1332 0000 1802 0843 9251.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: Adama Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Orla , Podlaskie

71 479 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 71 479 zł
  • 71 479 za m2
Image things

Augustów , Podlaskie

925 280 zł | 1,00 m2

  • cena: 925 280 zł
  • 925 280 za m2
Image things

Bokiny , Podlaskie

600 000 zł | 640,70 m2

  • cena: 600 000 zł
  • 936 za m2