Stary Las , Opolskie

Dom | 158 733 zł | Dom | 128,35 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Grzegorz Szymczyk Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głubczycach w zastępstwie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Jerzego Dziedzica na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Prudniku z siedzibą przy Kościuszki 5, 48-200 Prudnik, pokój 65, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy 174c,Stary Las, 48-340 Głuchołazy, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Stary Las numer 174 c , składająca się z działki numer 4 a.m.1 o powierzchni 0,8500 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem w budowie, o powierzchni użytkowej 128,35 m2 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Prudniku – KW nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 238 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 158 733,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0400 9960.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Kluczbork , Opolskie

108 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,70 m2 | Parter

  • cena: 108 000 zł
  • 2 218 za m2
Image things

Namysłów , Opolskie

132 000 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

  • cena: 132 000 zł
  • 132 000 za m2
Image things

Szklary , Opolskie

67 425 zł | Dom | 156,65 m2

  • cena: 67 425 zł
  • 430 za m2