Ratowo Piotrowo, podlaskie

Obiekt | 399 720 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Polowa 15 lok.77, tel. (86) 219 81 17 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
6 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00
w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr IX, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości w przedmiocie: działka oznaczona numerem 6 (łąka) o powierzchni 0,1581 ha położona w obrębie Ratowo Piotrowo, gm. Śniadowo, działka oznaczona numerem 66/5 (łąka) o powierzchni 0,6200 ha położona w obrębie Żebry, gm. Śniadowo, działka położona w obrębie Ratowo Piotrowo, gm. Śniadowo oznaczona numerem 7/2 o powierzchni 6,0576 ha użytkowana w części jako grunty orne a w części z konturem leśnym znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 89,10 m2, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: XXXX/XXXXXXXX/X]. Nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia.
Suma oszacowania bez uwzględnienia prawa dożywocia wynosi 532 960,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 399 720,00 zł.
Suma oszacowania z uwzględnieniem prawa dożywocia wynosi 339 060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowana i wynosi 254 295,00 zł.
Komornik licytację rozpocznie od ceny wywołania z uwzględnieniem prawa dożywocia.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 296,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Siemiatycze, podlaskie

132 319 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 132 319 zł
  • 132 319 za m2
Image things

Dryga, podlaskie

223 410 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 223 410 zł
  • 223 410 za m2
Image things

Siemiatycze, podlaskie

94 972 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,35 m2 | 2 piętro

  • cena: 94 972 zł
  • 1 964 za m2