Kazimierz Dolny, lubelskie

Obiekt | 1 746 451 zł | 335,68 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 746 451 zł
 • Miasto: Kazimierz Dolny
 • Powierzchnia: 335,68 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 5 203 zł
 • Ulica: Czerniawy 21
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 42 800 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 57826X135428495
 • Termin wpłaty wadium: 2020-04-23 - Co to znaczy?

Opis

PGNiG PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa,
Region Karpacki ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów
OGŁASZA
III PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W KAZIMIERZU DOLNYM PRZY UL. CZERNIAWY 21 STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT WSPÓŁWŁASNOŚCI PO 12 UDZIAŁU DLA Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz PGNiG Obrót
Detaliczny sp. z o.o. WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Kazimierzu Dolnym, przy ul. Czerniawy 21. W skład nieruchomości wchodzi:
1. prawo własności gruntu oznaczonego, jako działka nr 1413 o powierzchni 0,1524 ha;
prawo własności, posadowionego na ww. gruncie budynku konferencyjno - wypoczynkowego o pow. użytkowej 335,68 m2 i pow. komunikacji 70,23 m2 oraz budynku garażowego z zadaszonym tarasem użytkowym o pow. użytkowej. 172,8 m2 (ewidencja gruntów wykazuje budynek garażu z zadaszonym tarasem jako odrębne budynki);
3. wyposażenie nieruchomości. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X przez Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem budynków i budowli wynosi 1.746 451,20 zł netto (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 20/100
Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży (SWS) należy złożyć do dnia 23.04.2020 r. do godz. 10:00 (dzień zamknięcia przetargu) w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Kazimierzu Dolnym ul. Czerniawy 21 - nie otwierać do dnia 23.04.2019 r. do godz. 11:00" w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, Lublin. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału ZG w Lublinie. Niezłożenie oferty w wymaganej formie, w zamkniętej kopercie bez możliwości uprzedniego zapoznania się z jej treścią będzie skutkowało unieważnieniem oferty.

Image things

Kazimierz Dolny, lubelskie

339 155 zł | 100,00 m2

 • cena: 339 155 zł
 • 3 392 za m2