Białystok , Słoneczny Stok

Mieszkanie | 147 968 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 58,80 m2 | 3 piętro

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Km 259/19,Km 696/19

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Szeremietiew-Kurza na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2020 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem ul.Mickiewicza Adama 103, 15-257 Białystok w sali nr  XV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  stanowiącego  odrębną nieruchomość wraz z udziałem 6620/11331970  w nieruchomości współnej pod adresem: 15-668 Białystok, ul.Upalna 80/43  , dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X w udziałach dłużników: xx.


Lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową 58,80 m.kw., położony  jest na III piętrze ( IV kondygnacja). W skład pokoju wchodzą trzy pokoje, kuchnie ,łazienka, WC, dwa przedpokoje. Z jednego pokoju wyjście na balkon niezabudowany.

Suma oszacowania wynosi 197 290,00 zł(kwota stanowi wartość całej nieruchomości)wartośc udziałów w lokalu:xxx -


wartość udziału 1/2 wynosi 98 645 zł( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych)xxxx


wartość udziału 1/2 wynosi 98 645 zł( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych)
zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 147 967,50 zł(cena dotyczy całości nieruchomości)Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię

w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 729,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg


(art.962 kpc)tj. 02.04.2020r(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:Podlasko - Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 42809900040010048130000010Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 2217/19).Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Historyczne ceny

Image things

Suwałki , Podlaskie

873 374 zł | 1 250,74 m2

  • cena: 873 374 zł
  • 698 za m2
Image things

Pieńki , Podlaskie

198 844 zł | Dom | 46,72 m2

  • cena: 198 844 zł
  • 4 256 za m2
Image things

Suwałki , Podlaskie

379 350 zł | 1,00 m2

  • cena: 379 350 zł
  • 379 350 za m2