Starachowice , Świętokrzyskie

Mieszkanie | 87 133 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 65,30 m2 | Parter

- 68 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach


Justyna Jabłońska-Lewicka


Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 3, Starachowice, 27-200 Starachowice


tel. 510847178 / fax.


Sygnatura: KM 1648/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Justyna Jabłońska-Lewicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 12, 27-200 Starachowice, pokój III, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Kręta 7/2, 27-200 Starachowice, dla której SĄD REJONOWY STARACHOWICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 130 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 87 133,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 57109020400000000134239652.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Justyna Jabłońska-LewickaHistoryczne ceny

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

461 321 zł | Dom | 195,30 m2

  • cena: 461 321 zł
  • 2 362 za m2
Image things

Bronina , Świętokrzyskie

239 684 zł | Dom | 176,66 m2

  • cena: 239 684 zł
  • 1 357 za m2
Image things

Jasień , Świętokrzyskie

111 930 zł | Dom | 77,40 m2

  • cena: 111 930 zł
  • 1 446 za m2