Krosno , Podkarpackie

Mieszkanie | 78 750 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,50 m2 | 1 piętro

- 24 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Krośnie


Robert Polański


Kancelaria Komornicza, Kletówki 52, Krosno, 38-400 Krosno


tel. 579974098 / fax.


Sygnatura: Km 2357/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Robert Polański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2020 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 304, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Kolejowa 2A/3, 38-400 Krosno, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Wejścia do budynku od wewnętrznej drogi osiedlowej. Na parterze budynku zlokalizowane są lokale usługowe, takie jak apteki, sklepy.
Lokal położony jest I piętrze opisywanego budynku oraz składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki tzw. kawalerka.
Parametry lokalu mieszkalnego .
powierzchnia użytkowa :
- pokój: 20,56 m2. łazienka 2,98 m2, kuchnia 7,69 m2, przedpokój 4,27 m2, razem: 35,50 m2
- przynależne pomieszczenia : piwnica
Nota: jednocześnie informuję iż razem z prawem własności lokalu jest przyporządkowany udział w XXXX/XXXXXXXX/X 80388/4800000 w prawie użytkowania wieczystego. Jednocześnie na podstawie art. 4 ust 1 w zw z art. 1 ust z dnia 20-07-2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz 1716 z późn. zm.) prawo to zostało przekształcone we własność. Wysokość rocznej opłaty przekształceniowej jest równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia i wynosi zgodnie  z zaświadczeniem Urzędu miasta w Krośnie 14,09 zł brutto.


Suma oszacowania wynosi 105 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK 87109025900000000132569495.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Krośnie mieszczącym się pod adresem: Sienkiewicza 12, Krosno, 38-400 Krosno.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Robert PolańskiHistoryczne ceny

Image things

Krosno , Podkarpackie

134 325 zł | Mieszkanie | 61,70 m2 | 4 piętro

  • cena: 134 325 zł
  • 2 177 za m2
Image things

Krosno , Podkarpackie

749 900 zł | 1,00 m2

  • cena: 749 900 zł
  • 749 900 za m2
Image things

Krosno , Podkarpackie

700 000 zł | 253,95 m2

  • cena: 700 000 zł
  • 2 756 za m2