Sochonie , Podlaskie

Dom | 137 433 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Tomasz Żakowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2020 o godz. 10:30 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Leśna ,Sochonie, 16-010 Wasilków, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 146m2, wybudowanym w latach 90 oraz murowanym budynkiem o funkcji garażowo-gospodarczej o pow. 59m2, nie oddanym do użytkowania, w stanie do wyburzenia

Suma oszacowania wynosi 274 866,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 137 433,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 486,60 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PEKAO SA 84 1240 5211 1111 0010 2541 5473.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Prudziszki , Podlaskie

474 667 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 474 667 zł
  • 474 667 za m2
Image things

Suwałki , Podlaskie

72 525 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,33 m2 | 7 piętro

  • cena: 72 525 zł
  • 2 560 za m2
Image things

Bielsk Podlaski , Podlaskie

83 142 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,02 m2

  • cena: 83 142 zł
  • 2 131 za m2