Brzóza Królewska , Podkarpackie

Dom | 265 333 zł | Dom | 158,35 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku Jacek Podkamienny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2020 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku z siedzibą przy Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk, pokój 111, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy /246A, 37-306 Brzóza Królewska, dla której SĄD REJONOWY LEŻAJSK IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
1. Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Leżajsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności niezabudowanej działki nr 4075 o powierzchni 0,5621 ha zaewidencjonowanej w części o powierzchni 0,3560 ha jako grunty orne RIVa i w części o powierzchni 0,2061 ha jako grunty orne RVI, położonej w miejscowości Jelna, gmina Nowa Sarzyna – obszar wiejski, powiat leżajski, województwo podkarpackie. Cena oszacowania: 17.443,00.-zł, cena wywołania: 13.082,25.-zł. 2. Nieruchomość gruntowa objęta Księgą Wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Leżajsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych stanowiąca prawo własności niezabudowanej działki nr 4290 o powierzchni 0,2690 ha w części o powierzchni 0,2206 ha zaewidencjonowanej jako grunty orne RV, a w części o powierzchni 0,0484 ha jako grunty orne RVI, położonej w miejscowości Brzóza Królewska, gmina wiejska Leżajsk, powiat leżajski, województwo podkarpackie. Cena oszacowania: 40.834,00.-zł, Cena wywołania: 30.625,50.-zł. 3. Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Leżajsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności działki nr 4291 o powierzchni 0,3017 ha, zabudowanej wolnostojącym murowanym, podpiwniczonym, parterowym, w części z poddaszem użytkowym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 158,35 m2 oraz garażem konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 30,41 m2, położonej w miejscowości Brzóza Królewska, gmina wiejska Leżajsk, powiat leżajski, województwo podkarpackie Cena oszacowania: 398.000,00.-zł, Cena wywołania: 298.500,00.-zł. W/w nieruchomości stanowią własność: Nicpoń Edward Łączna cena oszacowania w/w nieruchomości: 456.277,00.-zł /czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złoty/. Łączna cena wywołania: 342.207,75.-zł /trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście siedem złoty siedemdziesiąt pięć groszy/.

Suma oszacowania wynosi 398 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 265 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Leżajsk 35918700012001000143260002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Jasło , Podkarpackie

1 909 000 zł | 998,74 m2

  • cena: 1 909 000 zł
  • 1 911 za m2
Image things

Jasło , Podkarpackie

1 750 000 zł | 924,00 m2

  • cena: 1 750 000 zł
  • 1 894 za m2
Image things

Jasło , Podkarpackie

1 300 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 300 000 zł
  • 1 300 000 za m2